Taflen ffeithiau prosiect

Cliciwch lun i lawrlwytho PDF

Hybu Gwydnwch, Ffyniant a Llesiant

Disgrifiad o’r prosiect

Dan arweiniad Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, mae’r prosiectau Hybu gwydnwch, ffyniant a llesiant yn cynnig cymorth i Fusnesau Micro, Bach a Chanolig yn Rhondda Cynon Taf i sicrhau bod pawb sydd yn cael eu cyflogi yn ardal yr awdurdod lleol yn cael mynediad at wasanaethau cymorth teg ‘yn y gweithle’ sy’n rhoi sylw penodol i anghenion llesiant unigolion ynghyd â datblygu polisïau cefnogol.

Bydd y prosiect yn rhoi cymorth Adnoddau Dynol i Fusnesau Micro, Bach a Chanolig er mwyn datblygu polisïau absenoldeb a chydraddoldeb ac amrywiaeth, a thrwy wneud hynny mae’r prosiect yn anelu at wella amodau cyflogaeth pobl a rhoi cymorth i unigolion gan amrywiaeth eang o arbenigwyr Iechyd Galwedigaethol.

Model Cyflawni

Cymorth i Fusnesau Bach a Chanolig

 • Cyngor arbenigol wrth Adnoddau Dynol i gefnogi’r gwaith o ddatblygu, gwella a mabwysiadu polisïau a systemau cydraddoldeb ac amrywiaeth.
 • Hyrwyddo iechyd
 • Goruchwylio a monitro iechyd
 • Cynllun gweithredu ac adolygiad y cytunwyd arnynt i nodi a monitro meysydd i’w gwella

 Cymorth i unigolion

 • Cymorth iechyd meddwl a chorfforol.
 • Darparu mentora a hyfforddiant 1:1 i’r sawl sydd wedi cael eu heffeithio gan absenoldeb hirdymor o’r gwaith i roi cymorth iddynt ddychwelyd i’r gwaith

Cwmpas daearyddol

Mae’r prosiect ar waith ledled ardal awdurdod lleol Rhondda Cynon Taf.

Meini prawf cymhwyster hanfodol

Rhaid bod y busnes:

 • O faint bach neu ganolig, sy’n cyflogi llai na 250 o bobl
 • Wedi’i leoli yn ardal awdurdod lleol Rhondda Cynon Taf.

Rhaid bod unigolion:

 • Yn gyflogedig, gan gynnwys yn hunangyflogedig
 • Yn dychwelyd i’r gwaith ar ôl cyfnod o fod yn absennol
 • Â chyflwr iechyd neu anabledd sy’n cyfyngu ar eu gallu i weithio

Targedau penodol

Bydd busnesau bach a chanolig yn cael cymorth i fabwysiadu neu wella strategaethau cydraddoldeb ac amrywiaeth a systemau monitor.

Bydd unigolion yn cael cefnogaeth i ddychwelyd i’r gwaith ar ôl cyfnod o fod yn absennol

Manylion cyswllt

Enw: Alison Smith
E-bost: alison.smith@rctcbc.gov.uk
Rhif ffôn: 01443 827317
Cyfeiriad: Fairway Court, Upper Boat, ger Pontypridd CF37 5UA