ASTUTE 2020 (Uwch dechnolegau Gweithgynhyrchu Cynaliadwy)

Mae’r galw a arweinir gan y diwydiant, y bartneriaeth aml-Brifysgol (Prifysgolion Abertawe, Caerdydd, Aberystwyth, Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant), yn galluogi lefelau uwch o arloesi […]

Darllen mwy >


Beacon +

Arweinir menter BEACON gan Athrofa Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) Prifysgol Aberystwyth, mewn partneriaeth â Phrifysgolion Bangor ac Abertawe. Mae’n dod ag arbenigedd a chyfleusterau at ei gilydd i […]

Darllen mwy >


Campws Arloesi a Menter Aberystwyth (AIEC)

Caiff Campws Arloesi a Menter Aberystwyth (AIEC) ei adeiladu ar 7500m2 o dir ac yn gartref i ystod o labordai, ardaloedd ar gyfer prosesu arbrofol, swyddfeydd a mannau i gynnal […]

Darllen mwy >


Canolfan Arbenigedd Ffotoneg (CAF)

Mae pedair prifysgol yng Nghymru wedi dod ynghyd, fel partneriaid, i gyflawni prosiect tair blynedd o hyd a ariennir gan WEFO/ERDF. Byddant yn cyfuno eu harbenigedd mewn ffotoneg i ddarparu […]

Darllen mwy >


CEMET – Canolfan Rhagoriaeth mewn Technoleg Symudol a Datblygol

Mae CEMET yn ymgysylltu â BBaChau yn rhanbarth gogledd a gorllewin Cymru a’r Cymoedd er mwyn cynnal prosiectau gwaith ymchwil a datblygu ar y cyd  i greu cynhyrchion a gwasanaethau […]

Darllen mwy >


CUBRIC ll (Canolfan Delweddu Prifysgol Caerdydd er Ymchwil yr Ymennydd ll)

Nod Canolfan Delweddu Prifysgol Caerdydd er Ymchwil yr Ymennydd (CUBRIC) yw bod yn un o’r canolfannau gorau yn Ewrop o ran delweddu’r ymennydd. Agorodd y CUBRIC newydd, sy’n costio £44 […]

Darllen mwy >


Cyflymydd Arloesedd Data (DIA)

Mae’r Cyflymydd Arloesedd Data (DIA) ym Mhrifysgol Caerdydd yn helpu busnesau bach a chanolig (BBaChau) yn nwyrain Cymru i ddefnyddio eu data’n well. Drwy lenwi bwlch yn yr ecosystem ddata […]

Darllen mwy >


Ffowndri Gyfrifiadurol

Bydd y cyfleuster newydd gwyddorau cyfrifiadurol o safon fyd-eang, sy’n werth £31 miliwn, yn denu arbenigedd cyfrifiadurol a mathemategol. Bydd yn rhoi Abertawe yng nghanol  ecosystem ranbarthol ffyniannus o gwmnïau […]

Darllen mwy >


FLEXIS (Systemau Integredig Hyblyg)

Mae FLEXIS yn weithrediad ymchwil gwerth £24 miliwn a’i bwrpas yw datblygu gallu ymchwilio systemau ynni yng Nghymru a fydd yn gwella ymhellach y gallu o’r radd flaenaf sydd eisoes […]

Darllen mwy >


Hyb Atebion Storio Ynni Clyfar (SESS)

Bydd SESS yn ddatblygiad arloesi ac ymchwil a datblygu cydweithredol sy’n cynnig mynediad i brif gyfleusterau gwybodaeth ac ymchwil academaidd ar gyfer busnesau mawr, canolig a bach yn rhanbarth Gorllewin […]

Darllen mwy >


Peirianneg Dylunio Uwch (PDU)

Mae PDU yn weithrediad sydd wedi’i ddylunio i hwyluso cydweithio rhwng y Brifysgol a chwmnïau gweithgynhyrchu cymwys yng Nghymru. Diben y gweithrediad yw gwella a chynyddu capasiti a gallu pob […]

Darllen mwy >


Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd

Mae gweithredu’r Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (ICS) yn brosiect 5.5 mlynedd, sy’n costio £32.67 miliwn a ariennir o dan Raglen Dwyrain Cymru 2014-2020 Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF). Bydd cyllid ERDF […]

Darllen mwy >


Sêr Cymru II

Mae Sêr Cymru II yn rhaglen gwerth £56 miliwn, dan arweiniad Llywodraeth Cymru, yr Undeb Ewropeaidd (UE) a sector Addysg Uwch Cymru. Mae’n ddatblygiad unigryw sy’n golygu bod cyllid Horizon […]

Darllen mwy >


SMARTCymru

Mae SMARTCymru yn rhan o gyfres o raglenni integredig a ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) sy’n darparu cymorth i fusnesau a sefydliadau ymchwil yng Nghymru er mwyn masnacheiddio […]

Darllen mwy >


SMARTExpertise

SMARTExpertise forms part of an integrated ERDF funded suite of programmes to provide support to Welsh businesses and research organisations to commercialise new products, processes and services developed through research, […]

Darllen mwy >


SMARTInnovation

Mae SMARTInnovation yn rhan o gyfres o raglenni integredig a ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF). Mae’r gweithrediadau yn darparu cyngor arbenigol a chymorth i fusnesau yng Nghymru sy’n […]

Darllen mwy >


SPECIFIC (Canolfan Beirianneg Cynnyrch Cynaliadwy ar gyfer Haenau Diwydiannol Gweithredol Arloesol)

SPECIFIC yw Canolfan Arloesedd a Gwybodaeth achrededig y DU sydd â chyfleusterau o safon fyd-eang sy’n cyfuno Ymchwil a Datblygu cymhwysol, gweithgynhyrchu peilot, integreiddio systemau ac arddangos adeiladu gyda datblygu […]

Darllen mwy >


Uwchgyfrifiadura Cymru

Rhaglen buddsoddi £15 miliwn yw Uwchgyfrifiadura Cymru, a ariennir yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Mae’n galluogi Cymru i gystadlu yn rhyngwladol am brosiectau ymchwil ac […]

Darllen mwy >