Taflen ffeithiau prosiect

Cliciwch lun i lawrlwytho PDF

CEMET – Canolfan Rhagoriaeth mewn Technoleg Symudol a Datblygol

Disgrifiad o’r prosiect

Mae CEMET yn ymgysylltu â BBaChau yn rhanbarth gogledd a gorllewin Cymru a’r Cymoedd er mwyn cynnal prosiectau gwaith ymchwil a datblygu ar y cyd  i greu cynhyrchion a gwasanaethau newydd. Mae gan y rhaglen dîm ymchwilio a datblygu mewnol pwrpasol, sydd ag arbenigedd mewn amrywiaeth o feysydd technoleg newydd gan gynnwys Realiti Rhithiol, Realiti Estynedig, Realiti Cymysg, Deallusrwydd Artiffisial, Technoleg Gemau Addysgol, Rhyngrwyd Pethau a Blockchain. Cyflawnir pob prosiect drwy ddefnyddio’r fframwaith Scrum, gan ymgorffori trosglwyddiad gwybodaeth dwyffordd yn gyson.

Model Cyflawni

Cam 1. Diagnosteg Busnes
Mae cam cyntaf CEMET yn cynnwys asesiad o bob un o’r cwmnïau a ddatganodd diddordeb yn y rhaglen i sicrhau eu bod yn gymwys, yn gredadwy ac yn gymeradwy a bod eu syniad yn ddichonadwy.

Cam 2. Gwaith Ymchwil a Datblygu ar y cyd
Mae’r broses ymchwilio a datblygu ar y cyd yn dechrau yn ystod ail gam y rhaglen. Cyflawnir pob prosiect ymchwil drwy’r fframwaith Scrum ac mae’n ymgorffori cyfnewid gwybodaeth ddwyffordd rhwng CEMET a’r BBaCh.

Cam 3. Llwybr i’r Farchnad
Mae’r cam olaf yn dod â’r cydweithrediad i ddiweddglo trefnus, gan sicrhau bod y prosesau Ymchwil a Datblygu, trosglwyddo gwybodaeth a mapio llwybrau wedi eu cwblhau.

Cwmpas daearyddol

Nydd y prosiect o fudd i bob awdurdod lleol ar draws ardal gorllewin Cymru a’r Cymoedd.

Meini prawf cymhwyster hanfodol

  • Mae’n rhaid i’r cwmni gael ei leoli yn rhanbarth y Gorllewin a’r Cymoedd
  • I fod yn gymwys rhaid bod yn fusnes bach neu ganolig  (BBaCh)

Targedau penodol

Mae CEMET yn ymgymryd â phrosiectau Ymchwil a Datblygu, ar y cyd â diwydiant, gan gefnogi busnesau i gyflwyno cynhyrchion sy’n newydd i’r farchnad neu sy’n newydd i’r cwmni. Ynghyd â’r targedau penodol hyn mae CEMET yn chwilio am gleientiaid sydd yn y sefyllfa i droi’r gwaith ymchwil a datblygu a wneir yn gyfalaf, er mwyn cael effaith gadarnhaol ar economi Cymru.

Manylion cyswllt

Enw: Matthew Smith
E-bost: Matthew.smith@southwales.ac.uk
Rhif ffôn: 01443 483490
Cyfeiriad: Prifysgol De Cymru, Bloc Johnstown – Ystafell J343, Campws Trefforest, CF37 1DL
Gwefan: Website
Twitter: Twitter