Taflen ffeithiau prosiect

Cliciwch lun i lawrlwytho PDF

Case Studies

Astudiaeth Achos 1

Astudiaeth Achos 2

Astudiaeth Achos 3

Astudiaeth Achos 4

Cymunedau am Waith (Blaenoriaeth 1)

Disgrifiad o’r prosiect

Mae Cymunedau am Waith yn rhaglen gyflogadwyedd a gynhelir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, sy’n darparu gwasanaethau cymorth cyflogaeth mewn 52 o ardaloedd clwstwr Cymunedau yn Gyntaf ledled Cymru.

Mae’r rhaglen yn canolbwyntio ar gynyddu ‘cyflogadwyedd’ ‘oedolion’ sy’n economaidd anweithgar ac oedolion sydd wedi bod yn ddi-waith yn yr hirdymor trwy gynnig mentora dwys a chyngor cyflogaeth arbenigol er mwyn goresgyn rhwystrau rhag cael cyflogaeth.

Mae Mentoriaid Cyflogaeth Oedolion yn canolbwyntio ar leihau nifer y bobl >25 oed, sy’n byw mewn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf ac sydd wedi bod yn ddi-waith yn yr hirdymor neu sy’n economaidd anweithgar (nad ydynt mewn addysg na hyfforddiant) sydd â rhwystrau cymhleth rhag cael gwaith. Mae cynghorwyr yr Adran Gwaith a Phensiynau yn canolbwyntio ar gynorthwyo cyfranogwyr sy’n ‘barod am waith’ i mewn i gyflogaeth gan gynnwys;

Mae rhaglen Cymunedau am Waith yn cynorthwyo cyfranogwyr i ystyried cyfleoedd am gyflogaeth, gwella sgiliau chwilio am swyddi a chaffael sgiliau meddal a galwedigaethol sy’n bodloni gofynion y farchnad lafur ac sy’n helpu unigolion i chwilio am swydd a’i chadw.

Mae Cynghorwyr Cyflogaeth Oedolion a Chynghorwyr yr Adran Gwaith a Phensiynau yn cynnig:

 • Cyfweliadau diagnostig i nodi rhwystrau rhag cael hyfforddiant neu gyflogaeth
 • Cymorth i unigolion fynd i’r afael a’r hyn sy’n eu rhwystro rhag cael gwaith, cael gafael ar hyfforddiant, nodi a chael gafael ar gyfleoedd addysg a chyflogaeth
 • Cymorth, cyngor ac arweiniad personol, gan gynnwys cyfeirio at wasanaethau eraill
 • Cymorth personol i gael gafael ar gyfleoedd cyflogaeth
 • Cyfateb ‘dyheadau’r’ cyfranogwr â chyfleoedd y farchnad lafur
 • Gwella technegau cyfweld
 • Sgiliau chwilio am swydd
 • Cymorth wrth ddatblygu cynlluniau gweithredu ar gyfer dychwelyd i’r gwaith e.e. CV a cheisiadau am swydd
 • Cyfrifiadau gwella eich byd
 • Mynediad at ‘gyllid atal rhwystrau’ a fydd yn mynd i’r afael â rhwystrau terfynol at gyflogaeth neu hyfforddiant pan nad oes darpariaeth arall ar gael, hynny yw TGCh, cludiant, dillad ar gyfer gwaith neu gyfweliadau, offer ar gyfer gwaith, gofal plant cyn cyflogaeth

Cwmpas daearyddol

Gweithredir y prosiect yn ardaloedd Awdurdodau Lleol Cymunedau yn Gyntaf ledled Cymru

Meini prawf cymhwyster hanfodol

Mae’n rhaid bod y cyfranogwyr yn byw mewn ardal clwstwr Cymunedau yn Gyntaf ac wedi bod yn ddi-waith yn yr hirdymor (25 oed neu’n hŷn) sydd â rhwystrau cymhleth sy’n eu hatal rhag cael gwaith neu sy’n economaidd anweithgar (25 oed neu’n hŷn), nad ydynt mewn addysg na hyfforddiant ac sydd â rhwystrau cymhleth sy’n eu hatal rhag cael gwaith.

Mae ‘wedi bod yn ddi-waith yn yr hirdymor’ yn golygu y rhai hynny sydd wedi bod yn ddi-waith am fwy na 12 mis ac sydd ag un neu fwy o’r canlynol:

 • Sgiliau isel neu dim sgiliau (heb gymwysterau yn uwch na Lefel 2 FfCChC)
 • Cyflwr iechyd neu anabledd sy’n cyfyngu ar eu gallu i weithio (gan gynnwys sylweddau neu alcohol)
 • Yn y grŵp Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig
 • Yn rhan o aelwyd lle nad oes neb mewn gwaith

Mae rhwystrau cymhleth yn cynnwys:

 • Sgiliau isel neu dim sgiliau
 • Cyflwr iechyd neu anabledd sy’n cyfyngu ar eu gallu i weithio (gan gynnwys sylweddau neu alcohol)
 • Cyfrifoldebau gofal, neu ofal plant
 • Dros 54 oed
 • O aelwydydd lle nad oes neb mewn gwaith

Targedau penodol

Mae deilliannau’r Mentor Cyflogaeth i Oedolion a Chynghorwyr yr Adran Gwaith a Phensiynau yn cynnwys y canlynol;

 • Ymgysylltiadau (cofrestru ar y rhaglen Cymunedau am Waith)
 • Ceisiadau am swydd
 • Chwilio am swyddi
 • Cwblhau cymwysterau sy’n gysylltiedig â chyflogaeth neu ardystiad perthnasol i’r gwaith
 • Cynyddu Cyflogadwyedd trwy brofiad gwaith neu wirfoddoli

Manylion cyswllt