Taflen ffeithiau prosiect

Cliciwch lun i lawrlwytho PDF

JobSense

Disgrifiad o’r prosiect

Bydd JobSense yn darparu cymorth arbenigol i alluogi pobl sydd â nam ar y synhwyrau (h.y. pobl sy’n fyddar, sydd wedi colli eu clyw a/neu sydd â thinitws a phobl sy’n ddall neu sydd wedi colli eu golwg), i ddychwelyd/ail-ddychwelyd at gyflogaeth neu symud tuag at gyflogaeth. Mae’r prosiect yn agored i bobl sydd â nam ar y synhwyrau, sy’n 25 oed neu’n hŷn sydd yn ddi-waith neu’n economaidd anweithgar yn yr hirdymor.

Model Cyflawni

Mae’r gweithrediad yn cynnig amrediad o ymyriadau sydd wedi’u teilwra at anghenion ac amgylchiadau’r cyfranogwyr a bydd yn cynnig sgiliau magu hyder a galwedigaethol a chymorth ymarferol â phroblemau trafnidiaeth. Bydd JobSense yn darparu cymorth i fusnesau i nodi a hwyluso swyddi gwag addas, ac yn sicrhau bod cyflogwyr yn fwy ymwybodol o anghenion pobl sydd â nam ar y synhwyrau a’r dulliau cymorth sydd ar gael iddynt.

Cwmpas daearyddol

Mae’r prosiect yn weithredol ar draws ardal rhaglen Dwyrain Cymru.

Meini prawf cymhwyster hanfodol

Mae’n rhaid i gyfranogwyr fod yn 25 oed neu’n hŷn; bod yn ddi-waith neu’n economaidd anweithgar yn yr hirdymor; byw yn un o’r ardaloedd canlynol: Caerdydd, Casnewydd, Bro Morgannwg, Sir Fynwy, Powys, Sir y Fflint, Wrecsam. Mae’n rhaid bod gan y cyfranogwyr nam ar y synhwyrau.

Targedau penodol

  • 390 o gyfranogwyr ynghlwm
  • 215 yn ennill cymwysterau neu dystysgrif sy’n berthnasol i’r gwaith
  • 27 yn mynd ati i chwilio am swydd
  • 42 yn cwblhau lleoliad profiad gwaith neu wirfoddoli
  • 106 yn dechrau cyflogaeth gan gynnwys hunangyflogaeth

Manylion cyswllt

Enw: Julie Bush
E-bost: Julie.bush@hearingloss.org.uk
Rhif ffôn: 02920 523142
Cyfeiriad: Action on Hearing Loss, Anchor Court, Keen Road, Caerdydd, CF24 5JW

Gwefan: Website

Manylion ychwanegol

Colli Clyw

Martin Griffiths

Action on Hearing Loss

Martin.griffiths@hearingloss.org.uk

 

Colli Golwg

Paula Bowen

Elite Supported Employment Agency (Cardiff, Newport, Vale of Glamorgan, South Powys)

pbowen@elitesea.co.uk

 

Karen Phelps

COS (North Powys, Flintshire, Wrexham)

Karen.Phelps@signsightsound.org.uk