Taflen ffeithiau prosiect

Taflen ffeithiau prosiect

Cliciwch lun i lawrlwytho PDF

Cynhwysiant Gweithredol i Bobl Ifanc

Disgrifiad o’r prosiect

Nod y Cronfeydd Cynhwysiant Gweithredol yw gwneud cyfraniad sylweddol at godi lefelau cyflogaeth a lleihau anweithgarwch economaidd yng Nghymru.

Bydd grantiau yn ariannu gweithgareddau ymgysylltu (Cynnwys) a/neu gyflogaeth â thal, strwythuredig, â chefnogaeth (Cyflawni) i’r rhai hynny sydd bellaf o’r farchnad lafur, er mwyn darparu sgiliau newydd a mwy o hyder i gyfranogwyr a fydd yn eu galluogi i fod yn economaidd weithgar.

Nid yw Cynhwysiant Gweithredol yn benodol o ran unrhyw wasanaeth neu weithgarwch ar gyfer prosiect neu weithgareddau Cynnwys. Ar gyfer prosiect neu weithgareddau Cyflawni, bydd Cynhwysiant Gweithredol yn ariannu mudiadau i gynnig cyflogaeth â chefnogaeth a thâl, i gefnogi a datblygu pobl ifanc nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg neu hyfforddiant a’u harwain at gyflogaeth heb gefnogaeth.

Cwmpas daearyddol

Gweithredir y prosiect ledled Cymru

Meini prawf cymhwyster hanfodol

Buddiolwyr: penderfynir drwy gam 1 o broses cais am grant ar-lein.

Cyfranogwyr: pobl ifanc nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant, 16 i 24 oed.

Er nad oes targedau penodol, disgwylir y bydd y mwyafrif o’r cyfranogwyr rhwng 18 a 24 oed; bydd 50% ohonynt yn fenywod a bydd pob un yn berthnasol i un o’r categorïau canlynol:

  • Pobl dduon a lleiafrifoedd ethnig
  • Gofalwyr
  • Pobl o gartrefi di-waith
  • Sgiliau isel
  • Anhwylderau iechyd sy’n cyfyngu ar y gallu i weithio

Manylion cyswllt

E-bost: activeinclusion@wcva.cymru
Rhif ffôn: 0300 111 0124
Gwefan: Website
Facebook: Facebook
Twitter: Twitter

Manylion ychwanegol

WCVA Twitter: Dolen
YouTube: Dolen
Flckr: Dolen