Cymunedau am Waith (Blaenoriaeth 3)

Mae Cymunedau am Waith yn rhaglen cyflogadwyedd a gynhelir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, sy’n cynnig gwasanaethau cymorth cyflogaeth mewn 52 ardal clwstwr Cymunedau yn Gyntaf ledled Cymru. Bydd Cynghorwyr a […]

Darllen mwy am Cymunedau am Waith (Blaenoriaeth 3) >


Cynhwysiant Gweithredol i Bobl Ifanc

Nod y Cronfeydd Cynhwysiant Gweithredol yw gwneud cyfraniad sylweddol at godi lefelau cyflogaeth a lleihau anweithgarwch economaidd yng Nghymru. Bydd grantiau yn ariannu gweithgareddau ymgysylltu (Cynnwys) a/neu gyflogaeth â thal, […]

Darllen mwy am Cynhwysiant Gweithredol i Bobl Ifanc >


GO Wales (Cyflawni drwy brofiad gwaith)

Mae’r rhaglen wedi’i thargedu at fyfyrwyr ar gyrsiau Addysg Uwch yng Nghymru sydd wedi wynebu rhwystrau i gael Addysg Uwch neu brofiad gwaith ac sydd yn y perygl mwyaf o […]

Darllen mwy am GO Wales (Cyflawni drwy brofiad gwaith) >


Hyfforddeiaethau

Rhaglenni hyfforddi statws di-gyflogedig yw Hyfforddeiaethau ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 a 18 oed nad ydynt fel arall mewn addysg neu gyflogaeth ôl-16 oed. Prif amcan y rhaglen yw […]

Darllen mwy am Hyfforddeiaethau >


Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth (PaCE)

Gall PaCE helpu i wella dyfodol rhieni sy’n economaidd anweithgar pan mai’r prif rwystr iddyn nhw yw gofal plant, trwy eu helpu i baratoi ar gyfer cyfleoedd cyflogaeth a’u derbyn. […]

Darllen mwy am Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth (PaCE) >


STEM Cymru 2

Bydd STEM Cymru 2 yn adeiladu ar lwyddiant prosiect STEM Cymru i barhau i annog mwy o bobl ifanc rhwng 11 a 19 mlwydd oed i wneud pynciau STEM ac […]

Darllen mwy am STEM Cymru 2 >


Technocamps

Bydd y prosiect yn ymgysylltu â chyfranogwyr gan ddefnyddio dull amlweddog, gyda’r nod o’u cymell a’u hysbrydoli i fod eisiau astudio pynciau STEM ar lefel TGAU a Safon Uwch. Bydd […]

Darllen mwy am Technocamps >


Twf Swyddi Cymru II

Mae Twf Swyddi Cymru ar gyfer pobl ifanc di-waith rhwng 16 a 24 oed, sy’n cynnig profiad gwaith gwerthfawr iddynt am gyfnod o 6 mis, am dâl naill ai ar […]

Darllen mwy am Twf Swyddi Cymru II >


Ysbrydoli i Gyflawni (Dwyrain Cymru)

Nod yr ymgyrch yw cefnogi’r rhai hynny sydd rhwng 11 a 24 oed i leihau’r posibilrwydd na fyddant mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) ar ôl gadael yr ysgol drwy […]

Darllen mwy am Ysbrydoli i Gyflawni (Dwyrain Cymru) >


Ysbrydoli i Gyflawni (Gorllewin Cymru a’r Cymoedd)

Cynlluniwyd Ysbrydoli i Gyflawni i nodi a mynd i’r afael ag anghenion y rhai hynny sydd mewn perygl o ddatgysylltu o’u llwybr addysgiadol. Bydd staff y prosiect yn cynnig cymorth […]

Darllen mwy am Ysbrydoli i Gyflawni (Gorllewin Cymru a’r Cymoedd) >


Ysbrydoli i Weithio (Dwyrain Cymru)

Crëwyd Ysbrydoli i Weithio i ddarparu cefnogaeth i bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) ac nad oes modd iddynt ailgysylltu ag […]

Darllen mwy am Ysbrydoli i Weithio (Dwyrain Cymru) >


Ysbrydoli i Weithio (Gorllewin Cymru a’r Cymoedd)

Cynlluniwyd Ysbrydoli i Weithio i gynnig cymorth i bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) a heb unrhyw fodd o ail-ymuno ag […]

Darllen mwy am Ysbrydoli i Weithio (Gorllewin Cymru a’r Cymoedd) >