AEMRI (Sefydliad Ymchwil Peirianneg a Deunyddiau Uwch )

Mae TWI Cymru yn darparu Sefydliad Ymchwil Peirianneg a Deunyddiau Uwch (AEMRI) ac wedi sicrhau £7.5 miliwn o gyllid ERDF ar gyfer prosiect £12.6 miliwn dros gyfnod o 5 mlynedd. […]

Darllen mwy am AEMRI (Sefydliad Ymchwil Peirianneg a Deunyddiau Uwch ) >


AgorIP

Mae AgorIP yn brosiect arloesi unigryw sy’n gweithio i ddod â syniadau a dyfeisiadau yn fyw. Mae AgorIP wedi ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru […]

Darllen mwy am AgorIP >


ASTUTE 2020 (Uwch dechnolegau Gweithgynhyrchu Cynaliadwy)

Gall ASTUTE 2020 gefnogi lefelau uwch o ymchwil, datblygu ac arloesi ar draws amrywiaeth o sectorau drwy gryfhau gwybodaeth ac arbenigedd i greu nwyddau a gwasanaethau o werth uwch a […]

Darllen mwy am ASTUTE 2020 (Uwch dechnolegau Gweithgynhyrchu Cynaliadwy) >


BEACON+

Arweinir menter BEACON gan Athrofa Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) Prifysgol Aberystwyth, mewn partneriaeth â Phrifysgolion Bangor ac Abertawe. Mae’n dod ag arbenigedd a chyfleusterau at ei gilydd i […]

Darllen mwy am BEACON+ >


Campws Arloesi a Menter Aberystwyth (AIEC)

Caiff Campws Arloesi a Menter Aberystwyth (AIEC) ei adeiladu ar 7500m2 o dir ac yn gartref i ystod o labordai, ardaloedd ar gyfer prosesu arbrofol, swyddfeydd a mannau i gynnal […]

Darllen mwy am Campws Arloesi a Menter Aberystwyth (AIEC) >


Canolfan Arbenigedd Ffotoneg (CAF)

Mae pedair prifysgol yng Nghymru wedi dod ynghyd, fel partneriaid, i gyflawni prosiect tair blynedd o hyd a ariennir gan WEFO/ERDF. Byddant yn cyfuno eu harbenigedd mewn ffotoneg i ddarparu […]

Darllen mwy am Canolfan Arbenigedd Ffotoneg (CAF) >


CEMET – Canolfan Rhagoriaeth mewn Technoleg Symudol a Datblygol

Mae CEMET yn ymgysylltu â BBaChau yn rhanbarth gogledd a gorllewin Cymru a’r Cymoedd er mwyn cynnal prosiectau gwaith ymchwil a datblygu ar y cyd  i greu cynhyrchion a gwasanaethau […]

Darllen mwy am CEMET – Canolfan Rhagoriaeth mewn Technoleg Symudol a Datblygol >


CUBRIC ll (Canolfan Delweddu Prifysgol Caerdydd er Ymchwil yr Ymennydd ll)

Nod Canolfan Delweddu Prifysgol Caerdydd er Ymchwil yr Ymennydd (CUBRIC) yw bod yn un o’r canolfannau gorau yn Ewrop o ran delweddu’r ymennydd. Agorodd y CUBRIC newydd, sy’n costio £44 […]

Darllen mwy am CUBRIC ll (Canolfan Delweddu Prifysgol Caerdydd er Ymchwil yr Ymennydd ll) >


Cyflymydd Arloesedd Data (DIA)

Mae’r Cyflymydd Arloesedd Data (DIA) ym Mhrifysgol Caerdydd yn helpu busnesau bach a chanolig (BBaChau) yn nwyrain Cymru i ddefnyddio eu data’n well. Drwy lenwi bwlch yn yr ecosystem ddata […]

Darllen mwy am Cyflymydd Arloesedd Data (DIA) >


Ffowndri Gyfrifiadurol

Bydd y cyfleuster newydd gwyddorau cyfrifiadurol o safon fyd-eang, sy’n werth £31 miliwn, yn denu arbenigedd cyfrifiadurol a mathemategol. Bydd yn rhoi Abertawe yng nghanol  ecosystem ranbarthol ffyniannus o gwmnïau […]

Darllen mwy am Ffowndri Gyfrifiadurol >


FLEXIS (Systemau Integredig Hyblyg)

Mae FLEXIS yn weithrediad ymchwil gwerth £24 miliwn a’i bwrpas yw datblygu gallu ymchwilio systemau ynni yng Nghymru a fydd yn gwella ymhellach y gallu o’r radd flaenaf sydd eisoes […]

Darllen mwy am FLEXIS (Systemau Integredig Hyblyg) >


Hyb Atebion Storio Ynni Clyfar (SESS)

Bydd SESS yn ddatblygiad arloesi ac ymchwil a datblygu cydweithredol sy’n cynnig mynediad i brif gyfleusterau gwybodaeth ac ymchwil academaidd ar gyfer busnesau mawr, canolig a bach yn rhanbarth Gorllewin […]

Darllen mwy am Hyb Atebion Storio Ynni Clyfar (SESS) >


IMPACT (Y Sefydliad ar gyfer Deunyddiau Arloesol, Prosesu a Thechnolegau Rhifol)

Mae IMPACT yn ganolfan ymchwil o’r radd flaenaf sy’n arbenigo mewn deunyddiau, prosesu a thechnolegau rhifol. Mae’r Ganolfan Ragoriaeth hon yn rhan o Goleg Peirianneg Prifysgol Abertawe ac yn darparu […]

Darllen mwy am IMPACT (Y Sefydliad ar gyfer Deunyddiau Arloesol, Prosesu a Thechnolegau Rhifol) >


IROHMS (Y Ganolfan Deallusrwydd Artiffisial, Roboteg a Systemau Peiriant-Dynol)

Rydym yn enwog yn rhyngwladol am ein hymchwil drawsnewidiol, am ein hymwneud cadarn â diwydiant a’r sector cyhoeddus, ac am gyflwyno atebion cynaliadwy sy’n effeithiol. Mae ein hymchwil yn canolbwyntio […]

Darllen mwy am IROHMS (Y Ganolfan Deallusrwydd Artiffisial, Roboteg a Systemau Peiriant-Dynol) >


Labordy Arloesedd Cyfreithiol Cymru

Cynllun £5.6 miliwn (£4 miliwn drwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop), yn cefnogi datblygiad cyfleusterau ymchwil/cydweithio unigryw a threfniadau penodi staff ymchwil. Nod y cynllun yw annog arloesedd mewn Technoleg Gyfreithiol, […]

Darllen mwy am Labordy Arloesedd Cyfreithiol Cymru >


MAGMA (Deunyddiau Magnetig a Rhaglenni)

Nod y prosiect hwn yw sefydlu gallu ymchwil o safon fyd-eang ym Mhrifysgol Caerdydd gydag arbenigedd cydnabyddedig ym maes prosesu, nodweddu, gweithgynhyrchu ac ailgylchu deunyddiau magnetig arbenigol. Mae gan Gymru […]

Darllen mwy am MAGMA (Deunyddiau Magnetig a Rhaglenni) >


Peirianneg Dylunio Uwch (PDU)

Mae PDU yn weithrediad sydd wedi’i ddylunio i hwyluso cydweithio rhwng y Brifysgol a chwmnïau gweithgynhyrchu cymwys yng Nghymru. Diben y gweithrediad yw gwella a chynyddu capasiti a gallu pob […]

Darllen mwy am Peirianneg Dylunio Uwch (PDU) >


RICE (Lleihau Allyriadau Carbon Diwydiannol)

Arweinir RICE gan y Sefydliad Ymchwil Diogelwch Ynni (ESRI) ym Mhrifysgol Abertawe, mewn partneriaeth â Canolfan Ymchwil Amgylchedd Cynaliadwy (SERC) a Phrifysgol De Cymru. Ei nod yw profi sut y […]

Darllen mwy am RICE (Lleihau Allyriadau Carbon Diwydiannol) >


Sefydliad Awen

Mae Sefydliad Awen yn dod ag ymchwilwyr blaenllaw a phobl hŷn a’r diwydiannau creadigol ynghyd i gydgynhyrchu cynnyrch, gwasanaethau ac amgylcheddau ar gyfer poblogaeth sy’n mynd yn gynyddol hŷn. Caiff […]

Darllen mwy am Sefydliad Awen >


Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd

Mae gweithredu’r Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd (ICS) yn brosiect 5.5 mlynedd, sy’n costio £32.67 miliwn a ariennir o dan Raglen Dwyrain Cymru 2014-2020 Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF). Bydd cyllid ERDF […]

Darllen mwy am Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd >


Sêr Cymru II

Mae Sêr Cymru II yn rhaglen gwerth £56 miliwn, dan arweiniad Llywodraeth Cymru, yr Undeb Ewropeaidd (UE) a sector Addysg Uwch Cymru. Mae’n ddatblygiad unigryw sy’n golygu bod cyllid Horizon […]

Darllen mwy am Sêr Cymru II >


SMARTCymru

Mae SMARTCymru yn rhan o gyfres o raglenni integredig a ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) sy’n darparu cymorth i fusnesau a sefydliadau ymchwil yng Nghymru er mwyn masnacheiddio […]

Darllen mwy am SMARTCymru >


SMARTExpertise

Mae SMARTExpertise yn cefnogi prosiectau cydweithredol rhwng diwydiant a sefydliadau ymchwil yng Nghymru, sy’n mynd i’r afael â heriau technegol diwydiannol strategol gyda phwyslais clir ar fasnacheiddio ac elwa ar […]

Darllen mwy am SMARTExpertise >


SMARTInnovation

Mae SMARTInnovation yn rhan o gyfres o raglenni integredig a ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF). Mae’r gweithrediadau yn darparu cyngor arbenigol a chymorth i fusnesau yng Nghymru sy’n […]

Darllen mwy am SMARTInnovation >


SPECIFIC (Canolfan Beirianneg Cynnyrch Cynaliadwy ar gyfer Haenau Diwydiannol Gweithredol Arloesol)

SPECIFIC yw Canolfan Arloesedd a Gwybodaeth achrededig y DU sydd â chyfleusterau o safon fyd-eang sy’n cyfuno Ymchwil a Datblygu cymhwysol, gweithgynhyrchu peilot, integreiddio systemau ac arddangos adeiladu gyda datblygu […]

Darllen mwy am SPECIFIC (Canolfan Beirianneg Cynnyrch Cynaliadwy ar gyfer Haenau Diwydiannol Gweithredol Arloesol) >