Cadw’n Iach yn y Gwaith

Hybu iechyd a lles staff a busnesau bach a chanolig yn Rhondda Cynon Taf. Dan arweiniad Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, mae Cadw’n Iach yn y Gwaith yn cynnig […]

Darllen mwy am Cadw’n Iach yn y Gwaith >


Cronfa Cynhwysiant Gweithredol – Mae’r prosiect hwn wedi’i orffen

Nod y Cronfeydd Cynhwysiant Gweithredol yw gwneud cyfraniad sylweddol at godi lefelau cyflogaeth a lleihau anweithgarwch economaidd yng Nghymru. Bydd grantiau yn ariannu gweithgareddau ymgysylltu (Cynnwys) a/neu gyflogaeth â chymorth, […]

Darllen mwy am Cronfa Cynhwysiant Gweithredol – Mae’r prosiect hwn wedi’i orffen >


Cyflawni newid drwy gyflogaeth CGL (ACE) – Sylwch fod y prosiect yma nawr ar gau

Mae ‘Cyflawni Newid drwy Gyflogaeth’ (ACE) yn helpu Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig, ac unigolion mudol, i gael cyfleoedd hyfforddi, gwirfoddoli a chyflogaeth. Nod prosiect ACE yw galluogi Pobl Dduon […]

Darllen mwy am Cyflawni newid drwy gyflogaeth CGL (ACE) – Sylwch fod y prosiect yma nawr ar gau >


Cymru Iach ar Waith (Gwasanaeth yn y Gwaith) – Sylwch fod y prosiect yma nawr ar gau

Mae’r gweithrediad hwn yn atal pobl rhag colli eu swyddi o ganlyniad i gyflyrau iechyd sy’n cyfyngu ar eu gallu i weithio, trwy gynnig ymyraethau cynnar, sy’n canolbwyntio ar waith, […]

Darllen mwy am Cymru Iach ar Waith (Gwasanaeth yn y Gwaith) – Sylwch fod y prosiect yma nawr ar gau >


Cymunedau am Waith (Blaenoriaeth 1)

Mae Cymunedau am Waith yn rhaglen gyflogadwyedd a gynhelir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, sy’n darparu gwasanaethau cymorth cyflogaeth mewn 52 o ardaloedd clwstwr Cymunedau yn Gyntaf ledled Cymru. Mae’r rhaglen […]

Darllen mwy am Cymunedau am Waith (Blaenoriaeth 1) >


Dysgu Tyfu – Sylwch fod y prosiect yma nawr ar gau

Mae’r prosiect yn defnyddio mannau gwyrdd a gweithgareddau amgylcheddol fel arf ymgysylltu i fodel dilyniant cadarnhaol; yn cyd-fynd â chyfleoedd addysg, hyfforddiant, cyflogaeth a bancio-amser lleol. Mae’r prosiect wedi’i gynllunio’n […]

Darllen mwy am Dysgu Tyfu – Sylwch fod y prosiect yma nawr ar gau >


JobSense – Sylwch fod y prosiect yma nawr ar gau

Bydd JobSense yn darparu cymorth arbenigol i alluogi pobl sydd â nam ar y synhwyrau (h.y. pobl sy’n fyddar, sydd wedi colli eu clyw a/neu sydd â thinitws a phobl […]

Darllen mwy am JobSense – Sylwch fod y prosiect yma nawr ar gau >


Meithrin, Darparu, Ffynnu (NET)

Bydd prif elfen y gweithgarwch yn canolbwyntio ar gefnogi cyfranogwyr nad oes ganddynt gyflogaeth ddigonol ac sy’n wynebu rhwystrau i gyflogaeth lawn i wella eu sefyllfa yn y farchnad lafur. […]

Darllen mwy am Meithrin, Darparu, Ffynnu (NET) >


Pontydd i Waith 2 – Mae’r prosiect hwn wedi’i orffen

Mae Pontydd i Waith 2 yn brosiect rhanbarthol sy’n cefnogi pobl sy’n economaidd anweithgar a phobl ddi-waith yn siroedd Pen-y-bont ar Ogwr, Blaenau Gwent, Caerffili, Merthyr Tydfil a Thorfaen. Nod […]

Darllen mwy am Pontydd i Waith 2 – Mae’r prosiect hwn wedi’i orffen >


ReAct 3

Mae gweithrediad ReAct yn cynnig cymorth i bobl sydd wedi eu diswyddo neu sydd mewn perygl o gael eu diswyddo, i ddod o hyd i swydd newydd mor fuan â […]

Darllen mwy am ReAct 3 >


Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth (PaCE)

Gall PaCE helpu rhieni/gofalwyr sy’n economaidd anweithgar baratoi ar gyfer cyfleoedd cyflogaeth. Caiff rhieni gymorth unigol trwy’r Cynghorwr Cyflogaeth i Rieni yn y gymuned, a fydd yn eu helpu i […]

Darllen mwy am Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth (PaCE) >


Siwrne i Waith – Sylwch fod y prosiect yma nawr ar gau

Nod Siwrne i Waith yw cynyddu cyflogadwyedd pobl 25 oed ac yn hŷn sy’n economaidd anweithgar ac yn ddi-waith ers amser hir, sydd â rhwystrau cymhleth i gyflogaeth yn rhanbarth de-ddwyrain […]

Darllen mwy am Siwrne i Waith – Sylwch fod y prosiect yma nawr ar gau >


Y Gwasanaeth Di-Waith – 25+ (Cymru Iach ar Waith) – Sylwch fod y prosiect yma nawr ar gau

Mae’r Gwasanaeth Di-Waith yn rhaglen arbenigol sy’n gallu cefnogi 14,134 o bobl ledled Cymru hyd at fis Medi 2020. Mae’n cefnogi pobl sy’n gwella o gamddefnyddio sylweddau ac alcohol a/neu […]

Darllen mwy am Y Gwasanaeth Di-Waith – 25+ (Cymru Iach ar Waith) – Sylwch fod y prosiect yma nawr ar gau >