Panel CCR ESI

Panel Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (CCR ESI) yw’r corff rhanbarthol sy’n cynghori WEFO ynghylch a yw gweithrediadau a ariennir gan Ewrop sy’n cael eu datblygu ar hyn o bryd, neu sydd eisoes ar waith, yn cyfateb i’r strategaethau rhanbarthol amrywiol ac felly yn ateb angen rhanbarthol.  Gyda’u gwybodaeth a’u profiad helaeth, mae aelodau yn gallu cynghori ar fesurau a chysylltiadau a fydd yn cryfhau ffit rhanbarthol strategol weithrediadau ac effaith.  Mae WEFO yn ystyried barn y panel wrth asesu cynlluniau busnes, cynnydd mewn prosiectau ac estyniadau posibl. Mae Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol y De-ddwyrain yn darparu swyddogaeth ysgrifenyddiaeth i’r panel yn rhan o’i swyddogaeth prawfesur rhanbarthol. Mae aelodau’r panel yn cael eu dethol ar draws y sectorau, ac mae ganddynt brofiad helaeth perthnasol.

Mae’r aelodaeth yn newid o bryd i’w gilydd ond dyma aelodau cyfredol y panel:

Amy Ryall Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol y De-ddwyrain
Brian Morgan Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Edwyn Williams Llywodraeth Cymru
Emma Morris Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru
James Scorey Coleg Caerdydd a’r Fro
John Nash TSW Training Ltd
Karen Higgins Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau
Karen Padfield Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
Lisa Jones Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol y De-ddwyrain
Lynn Pamment Price Waterhouse Coopers
Mark Owen Gyrfa Cymru
Natalie Curtis Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol y De-ddwyrain
Phil Fiander Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru
Sian Workman Bwrdd Rhaglen y Fargen Ddinesig

Rhaglen Datblygu Gwledig – aelodaeth gylchredol:

Joanne Davies Gweithredu Gwledig Cwm Taf
Michael Powell Dyffryn Wysg
Nikki Williams Cwm a Mynydd
Owen Ashton Cwm a Mynydd
Phil Chappell Cymunedau Gwledig Creadigol
Rhiannon Hardiman Reach