Rhanbarth y De-ddwyrain

Map o Dde Ddwyrain Cymru

Yn sgil awydd cynyddol Llywodraeth Cymru i bolisïau a gweithgarwch gael eu harwain ar lefel ranbarthol, sefydlwyd y Timau Ymgysylltu i weithio ar draws 4 rhanbarth. Mae’r rhain yn cyfochri â’r strwythurau rhanbarthol sefydledig a datblygol megis Bargen Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a Bargen Ddinesig Abertawe, Bwrdd Uchelgais Gogledd Cymru a Thyfu Canolbarth Cymru.

Mae rhanbarth y De-ddwyrain yn cynnwys 10 ardal awdurdodau lleol. Ceir dolenni ar gyfer gwefan pob un ohonynt isod:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili Caerdydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
Sir Fynwy Cyngor Dinas Casnewydd Rhondda Cynon Taf Bwrdeistref Sirol Torfaen Bro Morgannwg

Mae’r ardal ddaearyddol a gweinyddol a gwmpesir gan ranbarth y De-ddwyrain yn cyfateb i ardal Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Gweler yma am ragor o wybodaeth am Brifddinas-Ranbarth Caerdydd.