20Twenty (Arwain Twf Busnes Dwyrain Cymru)

Nod y Rhaglen Arwain Twf Busnes 20Twenty yw helpu sefydliadau uchelgeisiol yn Nwyrain Cymru i gyflawni twf cynaliadwy, trwy ddarparu’r sgiliau angenrheidiol i reolwyr, arweinwyr a pherchnogion gyflawni gwell effeithlonrwydd, […]

Darllen mwy am 20Twenty (Arwain Twf Busnes Dwyrain Cymru) >


Academi Deunyddiau a Gweithgynhyrchu (M2A)

Mae Academi Deunyddiau a Gweithgynhyrchu (M2A) yn fenter gan Brifysgol Abertawe sy’n cynnig ymchwil ôl-raddedig o dan arweiniad diwydiant ym maes deunyddiau a gweithgynhyrchu. Ariennir y fenter yn llawn gan […]

Darllen mwy am Academi Deunyddiau a Gweithgynhyrchu (M2A) >


Agile Nation 2

Nod Cenedl Hyblyg 2 yw hyrwyddo cydraddoldeb rhwng y rhywiau, datblygu gyrfa a gwella sefyllfa menywod yn y gweithlu ar draws pob naw sector blaenoriaeth yng Nghymru â dau sector […]

Darllen mwy am Agile Nation 2 >


Arwain Twf Busnesau WWV (ION Leadership)

Cynlluniwyd Rhaglen Arweinyddiaeth ION i ddatblygu ac ymestyn sgiliau arwain perchnogion, rheolwyr a phobl sy’n gwneud penderfyniadau allweddol mewn busnesau o unrhyw faint. Mae’r cwrs a ddarperir gan arbenigwyr busnes, […]

Darllen mwy am Arwain Twf Busnesau WWV (ION Leadership) >


BioArloesedd Cymru

Rhaglen hyfforddi lefel uchel sydd wedi’i hanelu at y sectorau bwyd-amaeth a biotechnoleg. Caiff hyfforddiant ei ddarparu ar-lein ynghyd â gweithdai dewisol lle bo hynny’n briodol. Gellir ymgymryd â’r cyrsiau […]

Darllen mwy am BioArloesedd Cymru >


Cynhyrchu Cyfryngau Uwch

Nod Cynhyrchu Cyfryngau Uwch yw darparu hyfforddiant achrededig i wella arloesedd a chynhyrchiant o fewn diwydiannau sector cyhoeddus a phreifat Cymru. Gan weithio gyda Phrifysgol Aberystwyth, rydym yn cynnig mynediad […]

Darllen mwy am Cynhyrchu Cyfryngau Uwch >


Gradd Meistr mewn Arloesedd Rhyngwladol

Wedi’i arwain gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, mae’r Radd Meistr mewn Arloesedd Rhyngwladol yn rhoi cymwysterau lefel uwch i gyflogeion o fewn diwydiant Cymru, yn enwedig o fewn […]

Darllen mwy am Gradd Meistr mewn Arloesedd Rhyngwladol >


KESS 2 (Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth 2)

Mae’r Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS 2) yn brif raglen Gydgyfeirio Ewropeaidd dan arweiniad Prifysgol Bangor ar ran sector addysg uwch Cymru. Mae KESS 2 yn cynnig prosiectau ymchwil cydweithredol […]

Darllen mwy am KESS 2 (Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth 2) >


Limitless

Mae LIMITLESS yn rhaglen gymorth addysgol i fenywod yw hon, sydd â’r cylch gwaith o ddarparu cyfleoedd iddyn nhw wella eu rhagolygon gyrfa yn y farchnad lafur. Yn ogystal ag […]

Darllen mwy am Limitless >


METaL 2

Mae METaL yn brosiect unigryw a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop yr UE, trwy Lywodraeth Cymru. Ein nod yw mynd i’r afael â phrinder sgiliau ym maes deunyddiau a gweithgynhyrchu […]

Darllen mwy am METaL 2 >


Prentisiaethau

Mae prentisiaethau yng Nghymru yn ffordd o ennill cyflog a gweithio ochr yn ochr â staff profiadol er mwyn dysgu’r sgiliau penodol ar gyfer y gwaith hwnnw. Bydd y prentis […]

Darllen mwy am Prentisiaethau >


Rhaglen Graddedigion Gwasanaethau Ariannol Cymru

Mae’r gweithrediad hwn yn fenter datblygu graddedigion ar y cyd sy’n cyfuno datblygiad galwedigaethol ac astudiaeth academaidd, a arweinir gan Fforwm Canolfan Gyswllt Cymru ac a ddarperir gan sefydliadau gwasanaethau […]

Darllen mwy am Rhaglen Graddedigion Gwasanaethau Ariannol Cymru >


Sgiliau Gwaith i Oedolion II

Mae Sgiliau Gwaith i Oedolion yn brosiect rhanbarthol sy’n cefnogi pobl gyflogedig heb gymwysterau ffurfiol neu lefelau isel yn unig, ledled siroedd Blaenau Gwent, Caerffili, Merthyr Tudful a Thorfaen. Nod […]

Darllen mwy am Sgiliau Gwaith i Oedolion II >


Sgiliau@Gweithle

Mae prosiect Sgiliau@Gweithle yn ceisio cynyddu lefelau sgiliau, gan gynnwys sgiliau sy’n berthnasol i waith y rhai yn y gweithlu heb unrhyw sgiliau neu â sgiliau isel. Nod y prosiect […]

Darllen mwy am Sgiliau@Gweithle >


Uwchsgilio ar gyfer Diwydiant 4.0: Cymru

Dan arweiniad Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, mae Uwchsgilio ar gyfer Diwydiant 4.0 yn darparu cymwysterau i weithwyr yn niwydiant Cymru, yn y sector gweithgynhyrchu uwch yn enwedig. Mae’n […]

Darllen mwy am Uwchsgilio ar gyfer Diwydiant 4.0: Cymru >


Uwchsgilio@Waith

Mae Uwchsgilio@Waith yn weithrediad a ariennir ac a gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru. Fe’i cynlluniwyd i wella sgiliau a chynyddu cynhyrchiant yn y gweithle, gan gynnig cyfleoedd […]

Darllen mwy am Uwchsgilio@Waith >