Metro

Ffactor canolog yn narlun polisi economaidd de-ddwyrain Cymru yw cynllun Metro Llywodraeth Cymru ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Bydd y Metro:

  • Yn gyson – profiad ‘cyrraedd a mynd’ i deithwyr
  • Wedi’i integreiddio – trafnidiaeth wedi’i chysylltu’n ddi-dor
  • Yn hawdd ei ymestyn – â’r gallu i dyfu i allu gwasanaethu mwy o gymunedau
  • Yn dod ag adfywio – datblygiad â phwyslais ar drafnidiaeth ar draws y rhanbarth.

Bydd yn cysylltu’r 10 ardal awdurdod lleol sy’n rhan o Brifddinas-Ranbarth Caerdydd â’i gilydd, gan ymdrin â’r cyfyngiadau sylweddol sydd ar rwydwaith y rheilffyrdd ar hyn o bryd; safleoedd datblygu strategol; a chanolfannau poblogaeth sy’n cael eu gwasanaethu’n wael gan y rheilffyrdd ar hyn o bryd.

Amserlenni

Mae’r Metro yn rhaglen hirdymor sy’n cael ei datblygu er mwyn gallu ei hymestyn gam wrth gam.

Mae Metro Cam 1 ar waith. Mae’r estyniad i dref Glynebwy a mwy o welliannau capasiti ar y rheilffordd honno, ynghyd â gwelliannau i orsafoedd eraill ar draws y rhwydwaith, eisoes wedi eu cwblhau neu maent ar y gweill.

Bydd Metro Cam 2 (2017-2023) yn canolbwyntio ar foderneiddio Rheilffyrdd craidd y Cymoedd a rhwydwaith reilffyrdd ehangach de Cymru. Bydd y gwaith seilwaith hwn yn cael ei integreiddio gyda rhaglenni caffael masnachfraint nesaf Cymru a’r Gororau.

Canlyniad hyn fydd rhwydwaith sy’n galluogi gwasanaethau dibynadwy o ansawdd uchel sy’n gallu darparu pedwar cerbyd yr awr ar draws y rhwydwaith cyfan pan fo angen, gan ddarparu amseroedd teithio byrrach a’r capasiti ar gyfer ychwanegu gorsafoedd newydd ac ymestyn y rhwydwaith.

Os bydd Cam 2 yn cynnwys rhyw fath o reilffordd ysgafn, yna bydd hi’n haws ymgorffori ystod o estyniadau sy’n seiliedig ar reilffyrdd. Gallai hyn fod yn sail i raglen hirdymor o ymestyn gam wrth gam y tu hwnt i 2023.

“Mae’r Metro’n cynnig cyfle i wella economi Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Drwy gyflawni prosiect unwaith mewn cenhedlaeth i greu rhanbarth mwy dynamig, wedi’i gysylltu sy’n hawdd byw ynddo, gallwn wella ein GYC/y pen sydd ar hyn o bryd yn 80% o gyfartaledd y DU…. Mae hanner poblogaeth Cymru, 1.49M o bobl, yn byw o fewn 20 milltir i ganol Caerdydd. Er mwyn sicrhau manteision y màs critigol hwn, mae angen i Dde-ddwyrain Cymru weithredu fel dinas-ranbarth ystyrlon… Mae’r Metro’n cynnig cyfle i ymgorffori’n ffisegol y cysyniad o ddinas-ranbarth sy’n datblygu ac i gyflawni manteision economaidd ledled de-ddwyrain Cymru.”

“Gall Metro helpu i gyflawni manteision economaidd tymor hir:

  • Rhoi cymorth i greu 7,000 o swyddi.
  • Cyfrannu £4Bn ychwanegol i’r economi ranbarthol dros 30 mlynedd.
  • Cyflawni effaith adeiladu unwaith yn unig gwerth £4Bn o’r Metro a’r datblygiadau cysylltiedig.

Caiff hyn ei gyflawni o ganlyniad i:

  • Gynyddu dalgylch y rhwydwaith trafnidiaeth rhanbarthol gan 420,000 neu 60%.
  • Lleihau’r amserau teithio drws i ddrws ar gyfartaledd ar draws y rhanbarth.
  • Rhoi cysylltiadau gwell i bobl â’r prif leoliadau cyflogaeth a datblygiad.”

Metro Prifddinas-Ranbarth Caerdydd: Astudiaeth Effaith – Crynodeb Gweithredol Hydref 2013

I gael rhagor o wybodaeth, newyddion a datblygiadau ewch i dudalennau Metro Llywodraeth Cymru.