Newyddion

Minister for Economy

Lluniau Digwyddiad Dathlu Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol De-ddwyrain Cymru

Gor 10, 2023

Cynhaliwyd digwyddiad dathlu arian yr UE Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol De-ddwyrain Cymru ar 10 Mai 2023 yng ngwesty Radisson Blu yng Nghaerdydd. Diolch yn fawr i’n cyflwynwyr a phawb oedd yn […]

Darllenwch 'Lluniau Digwyddiad Dathlu Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol De-ddwyrain Cymru' >

Diweddaraf gan WEFO – Rhagfyr 2022

Rha 16, 2022

Galwad am gyllid Cymru Ystwyth Mae cynllun newydd gwerth £30,000 ar gyfer sefydliadau yng Nghymru yn gwahodd cynigion i ddatblygu cynllun cydweithio economaidd rhwng Cymru a rhanbarth Oita, Japan mewn […]

Darllenwch 'Diweddaraf gan WEFO – Rhagfyr 2022' >

Diweddaraf y TYR – Rhagfyr 2022

Rha 16, 2022

Croeso i lythyr newyddion olaf 2022. Bu’n gyfnod prysur arall i ni; cyflwynwyd nifer o sesiynau briffio, cynhaliwyd y rownd ddiweddaraf o gyfarfodydd rhwydweithio a daliwyd ati i ffilmio er […]

Darllenwch 'Diweddaraf y TYR – Rhagfyr 2022' >

Ffigurau perfformiad rhanbarthol – Tachwedd 2022

Rha 16, 2022

Dyma’r ffigurau pennawd diweddaraf ynghylch perfformiad gweithrediadau a gyllidir gan y Cronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd yn Rhanbarth De-ddwyrain Cymru.  Os hoffech gael rhagor o fanylion am y data, anfonwch […]

Darllenwch 'Ffigurau perfformiad rhanbarthol – Tachwedd 2022' >

Diweddaraf o Brifddinas Ranbarth Caerdydd (PRC)

Rha 16, 2022

Adroddiad blynyddol cyntaf Prifddinas Ranbarth Caerdydd Cyhoeddwyd Adroddiad Blynyddol cyntaf PRC, sy’n cwmpasu’r flwyddyn ariannol o Ebrill 2021 tan fis Mawrth 2022, gan fanylu ar y cynnydd a wnaed wrth […]

Darllenwch 'Diweddaraf o Brifddinas Ranbarth Caerdydd (PRC)' >

Dathlu cyflawniadau cyflogadwyedd rhanbarthol

Rha 16, 2022

Ddydd Gwener, 25 Tachwedd, cynhaliodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ddigwyddiad yng Nghanolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru. Cyngor Torfaen yw’r buddiolwr arweiniol ar gyfer Pontydd i Waith 2, Sgiliau Gweithio ar gyfer […]

Darllenwch 'Dathlu cyflawniadau cyflogadwyedd rhanbarthol' >

Gronfa Cynhwysiant Gweithredol

Rha 16, 2022

Yn ystod ei chyflwyno, mae’r Gronfa Cynhwysiant Gweithredol, a weinyddwyd gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC),  wedi cynorthwyo 184 o sefydliadau, 482 o brosiectau a 26,121 o gyfranogwyr, ac wedi […]

Darllenwch 'Gronfa Cynhwysiant Gweithredol' >

Astudiaethau achos Cadw’n Iach yn y Gwaith

Rha 16, 2022

Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf sy’n arwain y Gwasanaeth Cadw’n Iach yn y Gwaith a gyllidir trwy Flaenoriaeth 1 Cronfa Gymdeithasol Ewrop.  Mae’n cynnig cymorth i fusnesau micro, bach […]

Darllenwch 'Astudiaethau achos Cadw’n Iach yn y Gwaith' >

Mae prosiectau cyflogadwyedd Dwyrain Cymru yn rhagori ar y targedau

Rha 16, 2022

Cyngor Dinas Casnewydd oedd yn arwain y gwaith o gyflwyno’r prosiectau Cyflogadwyedd Awdurdod Lleol a gyllidwyd gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop ledled ardal Dwyrain Cymru ond mae’r gwaith hwnnw bellach wedi […]

Darllenwch 'Mae prosiectau cyflogadwyedd Dwyrain Cymru yn rhagori ar y targedau' >

Rhaglen Graddedigion Cymru yn cyrraedd y brig yng Ngwobrau STEM Cymru

Rha 16, 2022

Cyhoeddwyd mai Rhaglen Graddedigion Cymru oedd “Rhaglen Addysg STEM y Flwyddyn (Sector Preifat)” yng Ngwobrau STEM Cymru 2022 a gynhaliwyd eleni yng Ngwesty Mercure Holland House, Caerdydd ar 27 Hydref.  […]

Darllenwch 'Rhaglen Graddedigion Cymru yn cyrraedd y brig yng Ngwobrau STEM Cymru' >

Y diweddaraf am WEFO – Medi 2022

Med 30, 2022

Diweddariad ynghylch Arolwg Cyfranogwyr Cronfa Gymdeithasol Ewrop Nodwch fod WEFO wedi comisiynu IFF Research i gynnal ail ran Arolwg Cyfranogwyr Cronfa Gymdeithasol Ewrop ar gyfer Rhaglen 2014-2020. Mae IFF Research […]

Darllenwch 'Y diweddaraf am WEFO – Medi 2022' >

Perfformiad rhanbarthol Medi 2022

Med 30, 2022

Dyma’r prif ffigurau diweddaraf sydd ar gael ar gyfer perfformiad y cynlluniau sy’n cael eu hariannu gan Gronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewropeaidd yn rhanbarth y De-ddwyrain. Os hoffech gael rhagor […]

Darllenwch 'Perfformiad rhanbarthol Medi 2022' >

Cynghrair Hinsawdd PRC

Med 30, 2022

Ymunwch â’r Gynghrair Hinsawdd sy’n rhoi Strategaeth Ynni Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar waith… Y newid yn yr hinsawdd yw’r broblem fwyaf sy’n ein hwynebu heddiw – ac eto i gyd, ceir […]

Darllenwch 'Cynghrair Hinsawdd PRC' >

Syniadau Mawr Cymru yn Mynd ar Daith!

Med 30, 2022

Y Warant i Bobl Ifanc yw ymrwymiad allweddol Llywodraeth Cymru i bawb dan 25 oed sy’n byw yng Nghymru, ac mae’n cynnig cymorth i bobl ifanc gael lle mewn addysg […]

Darllenwch 'Syniadau Mawr Cymru yn Mynd ar Daith!' >

Agenda Gwerdd Cymru: Y Prif Weinidog yn cyhoeddi rhaglen ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru

Med 30, 2022

Ar ôl i ystadegau am y newid yn yr hinsawdd gael eu cyhoeddi ym mis Mehefin eleni, amlinellodd y Prif Weinidog ym mis Gorffennaf sut y bydd pob un o’r […]

Darllenwch 'Agenda Gwerdd Cymru: Y Prif Weinidog yn cyhoeddi rhaglen ddeddfwriaethol Llywodraeth Cymru' >

Dyfodol Ffocws

Med 30, 2022

Caiff Dyfodol Ffocws, a weithredir gan Business in Focus, ei ariannu gan Gronfa Adfywio Cymunedol Llywodraeth y DU ac mae’n cynorthwyo pobl leol i ‘ailgodi’n gryfach’. Mae’r prosiect hwn wedi’i […]

Darllenwch 'Dyfodol Ffocws' >

Infuse a’r Frwydr yn Erbyn Newid Hinsawdd

Med 30, 2022

Y newyddion diweddaraf gan y rhaglen Infuse: Llenwi ein sector cyhoeddus â dyfeisgarwch a sgiliau arloesol Mae ein sector cyhoeddus yn newid yn llwyr o flaen ein llygaid, ac mae’r […]

Darllenwch 'Infuse a’r Frwydr yn Erbyn Newid Hinsawdd' >

Cymunedau Arloesi Economi Gylchol – CEIC

Med 30, 2022

Mae CEIC yn hyrwyddo dull economi gylchol o weithredu, lle mae deunyddiau a chyfarpar yn cael eu defnyddio, eu hailddefnyddio a’u haddasu at ddibenion gwahanol, mor effeithiol ag sy’n bosibl […]

Darllenwch 'Cymunedau Arloesi Economi Gylchol – CEIC' >

Dyma gyflwyno Cyfarfodydd Uchelgais Werdd Busnes Cymru

Med 30, 2022

Cynhelir Busnes Cymru wyth sesiwn sy’n cynnwys siaradwyr arbenigol yn rhannu eu gwybodaeth, yn edrych ar effeithlonrwydd adnoddau ac ystyried sut allwn eich helpu chi i fynd ati i leihau […]

Darllenwch 'Dyma gyflwyno Cyfarfodydd Uchelgais Werdd Busnes Cymru' >

Parc Rhanbarthol y Cymoedd a Gwasanaeth Natur Cenedlaethol i Gymru

Med 30, 2022

Mae Parc Rhanbarthol y Cymoedd (PRhC) wedi bod yn gweithio gydag ystod o randdeiliaid eraill ar ddatblygu Gwasanaeth Natur Cenedlaethol i Gymru. Mae’r bwriad Parc Rhanbarthol y Cymoedd yw treialu’r […]

Darllenwch 'Parc Rhanbarthol y Cymoedd a Gwasanaeth Natur Cenedlaethol i Gymru' >

Yr Her o Ran Sgiliau er Mwyn Cyrraedd Sero Net

Med 29, 2022

Bydd y daith at Sero Net yn gofyn am ddatblygiadau gwyddonol, technolegol a diwylliannol mawr, ond un o’r ffactorau mwyaf fydd sicrhau bod gan y gweithlu’r sgiliau i gyflawni’r gwaith […]

Darllenwch 'Yr Her o Ran Sgiliau er Mwyn Cyrraedd Sero Net' >

Kickstart yng CGGC

Med 29, 2022

Mae Cynllun Kickstart wedi dod i ben, gyda thros 230 o bobl ifanc wedi’u recriwtio drwy CGGC i fudiadau gwirfoddol ledled Cymru. Menter gan Lywodraeth y DU oedd Cynllun Kickstart, […]

Darllenwch 'Kickstart yng CGGC' >

Ehangu rhaglen CfW+ yn 2023

Meh 30, 2022

Bydd Llywodraeth Cymru yn ariannu’r gwaith o ehangu rhaglen gyflogadwyedd CfW+ ym mis Ebrill 2023, gan ddyblu ei chyllideb wreiddiol o £12 miliwn, er mwyn helpu i bontio’r bwlch fydd […]

Darllenwch 'Ehangu rhaglen CfW+ yn 2023' >

Rownd 2 o’r Gronfa Perchnogaeth Gymunedol yn agor

Meh 30, 2022

Cronfa gwerth £150 miliwn gan lywodraeth y DU yw’r Gronfa Perchnogaeth Gymunedol (COF) sy’n helpu grwpiau cymunedol i ddiogelu, drwy berchnogaeth gymunedol, asedau yn eu hardal leol sydd mewn perygl […]

Darllenwch 'Rownd 2 o’r Gronfa Perchnogaeth Gymunedol yn agor' >

Cynllun Cyflogadwyedd Llywodraeth Cymru

Meh 30, 2022

Lansiodd Gweinidog yr Economi y Cynllun newydd ar gyfer Cyflogadwyedd a Sgiliau: Cymru gryfach, decach a gwyrddach, yn y Cyfarfod Llawn ar 8 Mawrth 2022. Mae’r cynllun yn canolbwyntio ymdrechion […]

Darllenwch 'Cynllun Cyflogadwyedd Llywodraeth Cymru' >