Newyddion

Horizon Ewrop

Ebr 28, 2022

Ymestyn Gwarant Horizon Ewrop y DU Mae rhwyd ddiogelwch y DU ar gyfer ymgeiswyr sy’n gwneud cais i Horizon Ewrop wedi’i hymestyn. Mae hyn yn cynnwys cytundebau grant y disgwylir […]

Darllenwch 'Horizon Ewrop' >

Ffilm SE RET yn arddangos yr Arloesedd sydd wedi’i gefnogi gan ERDF

Ebr 28, 2022

Rydym yn falch o ddweud bod ein ffilm nesaf yn dathlu effaith y cronfeydd strwythurol bellach yn barod i’w rhannu gyda chi. Wedi’i chynhyrchu gan Orchard Media, mae’r ffilm fer yn […]

Darllenwch 'Ffilm SE RET yn arddangos yr Arloesedd sydd wedi’i gefnogi gan ERDF' >

Wythnos Wyddoniaeth Prydain #BSW22

Ebr 28, 2022

Roedd 11eg-20fed Mawrth yn Wythnos Wyddoniaeth Prydain 2022. Mae’r digwyddiad blynyddol hwn yn ddathliad deg diwrnod o wyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg sy’n digwydd yn ein cymunedau ac roedd Twitter […]

Darllenwch 'Wythnos Wyddoniaeth Prydain #BSW22' >

Cyflwyno Rhwydwaith Arloesedd Cymru

Ebr 28, 2022

Mae Rhwydwaith Arloesedd Cymru (WIN) yn fenter newydd sydd wedi’i sefydlu gan Brifysgolion Cymru i sicrhau newid sylweddol yn nyfnder ac ehangder gweithgarwch ymchwil ac arloesi cydweithredol Cymru fel yr […]

Darllenwch 'Cyflwyno Rhwydwaith Arloesedd Cymru' >

Cronfa Arloesi Newydd ar gyfer CCR

Ebr 28, 2022

Mae dinas Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn y camau terfynol o ddatblygu Cronfa arloesi newydd gwerth £50m i ddarparu cyfalaf tymor estynedig ar gyfer busnesau sy’n cael eu harwain gan arloesi sydd […]

Darllenwch 'Cronfa Arloesi Newydd ar gyfer CCR' >

Newyddion Prosciectau ERDF P1: CEMET

Ebr 28, 2022

Astudiaeth Achos CEMET – Temporal Junction, Rheoli Sylwebaeth Chwaraeon a Digwyddiadau Technoleg: Dadansoddi Data Sector: Adloniant Chwaraeon Lleoliad: Caerdydd Heddiw mae sylwebwyr chwaraeon a digwyddiadau yn dibynnu o hyd ar […]

Darllenwch 'Newyddion Prosciectau ERDF P1: CEMET' >

Newyddion Prosciectau ERDF P1: MAGMA

Ebr 28, 2022

MAGMA – mynd â phrosiect ERDF i mewn i ysgolion Mae MAGMA ym Mhrifysgol Caerdydd wedi cael ei gyllido’n rhannol gan ERDF i sefydlu gallu ymchwil o safon byd gydag […]

Darllenwch 'Newyddion Prosciectau ERDF P1: MAGMA' >

Newyddion Prosiectau ERDF P1: SPECIFIC

Ebr 28, 2022

Gwobrau diddiwedd i SPECIFIC  Y llynedd dyfarnwyd Gwobr Pen-blwydd y Frenhines i brosiect hirsefydlog SPECIFIC sy’n cael ei arwain gan Brifysgol Abertawe i gydnabod ei ymchwil Gwyddoniaeth Deunyddiau a Pheirianneg […]

Darllenwch 'Newyddion Prosiectau ERDF P1: SPECIFIC' >

Newyddion Prosciectau: Sefydliad Catalysis Caerdydd EMF

Ebr 28, 2022

Cyfnod Newydd i Ficrosgopeg Electronau yng Nghaerdydd Ddiwedd mis Rhagfyr 2021, derbyniodd Sefydliad Catalysis Caerdydd (CCI) Ficrosgop Electronau Trawsyrru Sganio wedi’i Gywiro gan Egwyriant (AC-STEM) cyntaf Prifysgol Caerdydd. Mwy o […]

Darllenwch 'Newyddion Prosciectau: Sefydliad Catalysis Caerdydd EMF' >

Newyddion Prosiectau P1 ERDF: SMART Expertise

Ebr 28, 2022

Mae SMART Expertise yn cefnogi prosiectau cydweithredol, rhwng diwydiant a sefydliadau ymchwil Cymru. Mae’r prosiectau’n rhoi sylw i her/iau technegol diwydiannol strategol gyda ffocws clir ar fasnacheiddio ac ymelwa o […]

Darllenwch 'Newyddion Prosiectau P1 ERDF: SMART Expertise' >

Diwrnod Ewrop 9 Mai 2022

Ebr 28, 2022

Byddwch cystal â nodi na fydd WEFO yn datblygu ymgyrch cyfryngau cymdeithasol neu gyfathrebu a arweinir yn ganolog i hyrwyddo prosiectau Cronfeydd Strwythurol yr UE ar Ddiwrnod Ewrop. Er hynny, […]

Darllenwch 'Diwrnod Ewrop 9 Mai 2022' >

Etholiadau Llywodraeth Leol a Chronfeydd Strwythurol

Ebr 28, 2022

Cynhelir etholiadau ar gyfer Awdurdodau Lleol Cymru ar 5 Mai 2022. Cyn hynny, bydd cyfnod cyn-etholiadol ffurfiol ar gyfer Llywodraeth Cymru, a fydd yn dechrau ar 14 Ebrill 2022, yn […]

Darllenwch 'Etholiadau Llywodraeth Leol a Chronfeydd Strwythurol' >

Cronfeydd Llywodraeth y DU

Ebr 28, 2022

Cyhoeddi Prosbectws Cronfa Ffyniant a Rennir y DU Dyma nodyn i’ch atgoffa o’r wybodaeth SPF a rannwyd gyda chi yn ein bwletin yn gynharach ym mis Ebrill: Mae Llywodraeth y […]

Darllenwch 'Cronfeydd Llywodraeth y DU' >

Cyllid i gefnogi’r economi wledig

Ebr 28, 2022

Mae pecyn cefnogi gwerth mwy na £227 miliwn i ffermwyr, coedwigwyr, rheolwyr tir a busnesau bwyd yn ystod y tair blynedd ariannol nesaf wedi cael ei gyhoeddi gan Lesley Griiffiths, […]

Darllenwch 'Cyllid i gefnogi’r economi wledig' >

Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol (RSP)

Ebr 28, 2022

Fel y gwyddoch, mae’r CCRSP wedi’i sefydlu i ddod â phobl at ei gilydd i hyrwyddo penderfyniadau strategol a chydweithredol mewn perthynas â sgiliau ar gyfer Prifddinas-Ranbarth Caerdydd. Mae cynrychiolwyr […]

Darllenwch 'Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol (RSP)' >

Wcráin – Dogfen gyfathrebu WEFO i fuddiolwyr

Ebr 28, 2022

Bwriad y ddogfen gyfathrebu hon yw rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i fuddiolwyr WEFO am y cyllid a allai fod ar gael gan yr UE i gefnogi Wcreiniaid sy’n cyrraedd Cymru. Pa […]

Darllenwch 'Wcráin – Dogfen gyfathrebu WEFO i fuddiolwyr' >

Canllawiau Model Cymdeithasol o Anabledd ar gyfer prosiectau a gyllidir gan yr UE

Chw 28, 2022

Yn ddiweddar, cyhoeddom ganllawiau newydd, y Model Cymdeithasol o Anabledd ar gyfer prosiectau a gyllidir gan gronfeydd strwythurol yr UE. Mae’r canllawiau yn ymwneud ag arferion gorau wrth feithrin cysylltiadau […]

Darllenwch 'Canllawiau Model Cymdeithasol o Anabledd ar gyfer prosiectau a gyllidir gan yr UE' >

Gweithgareddau cyhoeddusrwydd a chau

Chw 28, 2022

Dyma nodyn atgoffa cyflym arall ar gyfer partneriaid prosiectau arweiniol i roi gwybod i dîm cyfathrebu WEFO am eich cyflawniadau, cerrig milltir, straeon am eich llwyddiannau a’ch cynlluniau ar gyfer […]

Darllenwch 'Gweithgareddau cyhoeddusrwydd a chau' >

Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 i 2020

Chw 28, 2022

Mae Rhwydwaith Gwledig Cymru yn cynllunio dychwelyd i normal gyda’r gynhadledd ‘gorfforol’ gyntaf ers 2019. Ar 9 a 10 Mehefin 2022, bydd digwyddiad na welwyd ei debyg o’r blaen yn […]

Darllenwch 'Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 i 2020' >

Perfformiad rhanbarthol

Chw 28, 2022

Dyma’r prif ffigurau diweddaraf sydd ar gael ar gyfer perfformiad y gweithrediadau a ariennir gan ESI yn Rhanbarth y De Ddwyrain. Os hoffech chi gael rhagor o fanylion am y […]

Darllenwch 'Perfformiad rhanbarthol' >

Diweddariad CCR

Chw 28, 2022

Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol (RSP) Mae Partneriaeth Sgiliau CCR wedi bod yn gweithio i ddatblygu Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau 3 blynedd rhanbarthol newydd a fydd yn cael ei lansio yn hydref […]

Darllenwch 'Diweddariad CCR' >

Diweddariad Busnes Cymru

Chw 28, 2022

  Mae gwybodaeth am eich holl Gefnogaeth Sefydlu ar gael yn Cynllunio i Sefydlu Busnes | Busnes Cymru (llyw.cymru) Grant Rhwystrau’n Atal Sefydlu Pwrpas y grant yw galluogi unigolion economaidd […]

Darllenwch 'Diweddariad Busnes Cymru' >

EESW yn cyhoeddi cyllid newydd i gynnal prosiectau peilot yn 2022

Chw 28, 2022

Mae EESW yn falch o gyhoeddi ei lwyddiant yn derbyn £492,350 o Gronfa Adnewyddu Cymunedol y DU i gynnal prosiectau peilot yn 2022. Bydd y prosiectau’n cael eu cynnal mewn […]

Darllenwch 'EESW yn cyhoeddi cyllid newydd i gynnal prosiectau peilot yn 2022' >

Sylw i Fusnes Cymdeithasol Cymru

Chw 28, 2022

Mae Busnes Cymdeithasol Cymru sy’n cael ei gyllido gan ERDF wedi cyrraedd carreg filltir bwysig yn llwyddiant ei raglen Dechrau Newydd gyda 200 o fentrau cymdeithasol wedi’u hymgorffori ers i’r […]

Darllenwch 'Sylw i Fusnes Cymdeithasol Cymru' >

ESF Blaenoriaeth 2: ION Leadership

Chw 28, 2022

Rhaglenni arweinyddiaeth a ariennir yn rhannol i gefnogi busnesau yng Nghymru Hoffech chi fod yn arweinydd eithriadol? Mae rhaglen arweinyddiaeth ION wedi’i chynllunio i ddatblygu a gwella sgiliau arweinyddiaeth perchnogion, […]

Darllenwch 'ESF Blaenoriaeth 2: ION Leadership' >