Newyddion

Diweddariad RET

Med 17, 2021

Croeso i’n cylchlythyr diweddaraf! Mae’n bleser gennym groesawu Dylan Wictome i’r tîm fel ein Swyddog Cyllid a Gwybodaeth. Bu Dylan eisoes yn helpu â rhywfaint o’r gwaith cyhoeddusrwydd y bu’r […]

Darllenwch 'Diweddariad RET' >

Newyddion gan WEFO

Med 17, 2021

Yn rhaglenni cronfeydd strwythurol UE 2014-2020, rydym wedi buddsoddi dros £2.1 biliwn o’n dyraniad o’r Cronfeydd Strwythurol gan yr UE mewn prosiectau rhanbarthol a chenedlaethol, gan fuddsoddi, at ei gilydd, […]

Darllenwch 'Newyddion gan WEFO' >

Perfformiad rhanbarthol

Med 17, 2021

Dyma’r ffigurau pennawd diweddaraf ar berfformiad gweithrediadau a ariennir gan ESI yn Rhanbarth y de-ddwyrain.  Os hoffech gael rhagor o fanylion am y data anfonwch e-bost atom yn sewalesret@bridgend.gov.uk.

Darllenwch 'Perfformiad rhanbarthol' >

Cynlluniau Lleihau Ynni ar gyfer y CCR

Med 17, 2021

Sefydlwyd Bwrdd Llywio Ynni CCR, gan gynrychioli sefydliadau megis Clwstwr Diwydiannol De Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, a’r deg awdurdod lleol, yn ogystal â phedwar llif gwaith blaenoriaeth pwysig (Trafnidiaeth, Domestig, […]

Darllenwch 'Cynlluniau Lleihau Ynni ar gyfer y CCR' >

Rhaglen Metro Plus

Med 17, 2021

Ar ôl cael cymeradwyaeth ar 15fed Mawrth 2021 gan Gabinet CCR i ddiwygio’r rhaglen Metro Plus, mae chwech o’r deg cynllun a oedd i fod i gael eu cwblhau erbyn […]

Darllenwch 'Rhaglen Metro Plus' >

Bydd y dudalen hon ar gael ar 23 Medi

Med 17, 2021

Mae STEM Cymru yn chwilio am ysgolion a chwmnïau i gydweithredu â nhw ar gyfer Prosiect 6ed Dosbarth Cynllun Addysg Beirianneg Cymru (EESW) eleni.  Maent wedi creu fideo sy’n rhoi […]

Darllenwch 'Bydd y dudalen hon ar gael ar 23 Medi' >

Lansio hwb ‘Venture’ newydd

Med 17, 2021

Mae CCR wedi cyhoeddi lansio canolfan Sgiliau a Doniau newydd, a gynlluniwyd i ddiwallu anghenion sgilio cyflogwyr a gweithwyr y dyfodol ledled De-ddwyrain Cymru.  A hithau â’r enw brand ‘Venture’, […]

Darllenwch 'Lansio hwb ‘Venture’ newydd' >

Lansiad Rhaglen Gwasanaethau Ariannol Cymru ’21

Med 17, 2021

Unig gwmni FTSE 100 Cymru yn dathlu ei ran yn Rhaglen Gwasanaethau Ariannol Cymru i Raddedigion a ariennir gan yr ESF Rhan-ariennir y Rhaglen gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth […]

Darllenwch 'Lansiad Rhaglen Gwasanaethau Ariannol Cymru ’21' >

Diweddaru Canllawiau WEFO ar Gostau Syml

Med 17, 2021

                    Cafodd y Canllawiau ar Gostau Syml – fersiwn 4 eu cyhoeddi fis Mehefin 2021 ar ôl i’r Comisiwn Ewropeaidd ddiweddaru […]

Darllenwch 'Diweddaru Canllawiau WEFO ar Gostau Syml' >

Problemau wrth hawlio ESI – maglau cyffredin

Med 17, 2021

Ychydig awgrymiadau ar sut i osgoi’r problemau mwyaf cyffredin sy’n gallu oedi taliadau! Rhaid darparu trywyddau archwilio llawn a chyflawn cyn pen 12 diwrnod gwaith o gyflwyno hawliad er mwyn […]

Darllenwch 'Problemau wrth hawlio ESI – maglau cyffredin' >

Dirwyn rhai o Raglenni 2007-2013 i ben

Med 17, 2021

                      Mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi hysbysu WEFO yn anffurfiol y gall tair o’r Rhaglenni gael eu cau. Cadarnheir y cyfnodau […]

Darllenwch 'Dirwyn rhai o Raglenni 2007-2013 i ben' >

Crynodeb o newyddion y Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol

Meh 25, 2021

Croeso i’n cylchlythyr ar ei newydd wedd! Dyma ond yn un o’r newidiadau diweddar i’n cyfathrebiadau, gyda bwletin e-bost bob wythnos a thudalennau ychwanegol i’n gwefan ar gronfeydd newydd Llywodraeth […]

Darllenwch 'Crynodeb o newyddion y Tîm Ymgysylltu Rhanbarthol' >

Podlediad gyrfaoedd STEM newydd ar gyfer pobl ifanc

Meh 25, 2021

Nod podlediad newydd Technocamp, sef Technotalk, yw difyrru a hysbysu pobl ifanc am y gyrfaoedd sydd ar gael iddyn nhw yn y sectorau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg. Bob wythnos, […]

Darllenwch 'Podlediad gyrfaoedd STEM newydd ar gyfer pobl ifanc' >

MAE’N BRYD! – fideo newydd Parc Rhanbarthol y Cymoedd

Meh 25, 2021

Mae Parc Rhanbarthol y Cymoedd wedi cyhoeddi ei fideo hyrwyddo newydd, ‘MAE’N BRYD!’, ar ei sianeli YouTube a chyfryngau cymdeithasol. Maent yn falch iawn o’r canlyniad, a dylen nhw fod, […]

Darllenwch 'MAE’N BRYD! – fideo newydd Parc Rhanbarthol y Cymoedd' >

Cyllid ReAct – diweddariad pwysig ynglŷn â rheolau cymhwysedd

Meh 25, 2021

Mae’r rheolau cymhwysedd ar gyfer cyllid ReAct wedi newid ychydig. Mae’r rhaglen bellach ar gael ar gyfer cwsmeriaid sydd wedi cael eu diswyddo neu sydd wedi dod yn ddi-waith yn […]

Darllenwch 'Cyllid ReAct – diweddariad pwysig ynglŷn â rheolau cymhwysedd' >

Mae’r prosiect Specific yn 10 oed!

Meh 25, 2021

Mae Specific yn dathlu deng mlynedd o ddatblygu technoleg ynni: o ymchwil i adeiladau Ym mis Ebrill deng mlynedd yn ôl, daethant â phartneriaid academaidd a diwydiant ynghyd a oedd […]

Darllenwch 'Mae’r prosiect Specific yn 10 oed!' >

Canlyniadau etholiadau’r Senedd

Meh 25, 2021

Arweiniodd yr etholiadau ar 6 Mai at 19 o aelodau newydd yn y Senedd, a chabinet newydd gan Lywodraeth Cymru.  Mae Mark Drakeford yn parhau fel Prif Weinidog, ond mae […]

Darllenwch 'Canlyniadau etholiadau’r Senedd' >

Rhaglen Gyfnewid Ryngwladol ar gyfer Dysgu Llywodraeth Cymru

Meh 25, 2021

Bydd y cynllun yn galluogi dysgwyr a staff o Gymru, a’r rhai sy’n dod i astudio neu weithio yng Nghymru, i barhau i elwa ar gyfnewidiadau rhyngwladol mewn ffordd debyg […]

Darllenwch 'Rhaglen Gyfnewid Ryngwladol ar gyfer Dysgu Llywodraeth Cymru' >

Trafodwyd cronfeydd y DU yn y Senedd

Meh 25, 2021

Trafodwyd dwy gronfa Llywodraeth y DU, sef Cronfa Codi’r Gwastad a’r Gronfa Ffyniant Gyffredin i ddod, yn y Senedd ar 15 Mehefin. Amlinellwyd safbwynt Llywodraeth Cymru gan Weinidog yr Economi, […]

Darllenwch 'Trafodwyd cronfeydd y DU yn y Senedd' >

Arolwg Busnes PRC

Meh 25, 2021

Galwad i fusnesau yn Ne-ddwyrain Cymru lywio’r cymorth sydd ei angen arnynt ar gyfer twf yn y dyfodol Mae Cyngor Busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi lansio arolwg i nodi’r hyn y […]

Darllenwch 'Arolwg Busnes PRC' >

Datblygiadau o Brifddinas-Ranbarth Caerdydd

Meh 25, 2021

Mae gwefan newydd a gwell Prifddinas-Ranbarth Caerdydd bellach yn fyw.  Mae’n siop un stop gynhwysfawr ar gyfer unrhyw beth sy’n gysylltiedig â’r Fargen Ddinesig, gan weithredu fel hwb ar gyfer […]

Darllenwch 'Datblygiadau o Brifddinas-Ranbarth Caerdydd' >

Perfformiad rhanbarthol

Meh 25, 2021

Dyma’r prif ffigurau diweddaraf sydd ar gael ar gyfer perfformiad y gweithrediadau a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop yn rhanbarth y De-ddwyrain.  Os ydych am gael mwy o fanylion am […]

Darllenwch 'Perfformiad rhanbarthol' >

Beth mae Cyllid Ewropeaidd wedi’i wneud ar gyfer De Ddwyrain Cymru?

Meh 25, 2021

Mae WEFO wedi cynhyrchu ffeithlun newydd sy’n dangos yr effaith y mae cronfeydd yr UE wedi’i chael ar ranbarth y De-ddwyrain ers 2007, fel y gellir ei gweld isod: Edrychwch […]

Darllenwch 'Beth mae Cyllid Ewropeaidd wedi’i wneud ar gyfer De Ddwyrain Cymru?' >