Taflen ffeithiau prosiect

Taflen ffeithiau prosiect

Cliciwch lun i lawrlwytho PDF

Prentisiaethau

Disgrifiad o’r prosiect

Mae prentisiaethau yng Nghymru yn ffordd o ennill cyflog a gweithio ochr yn ochr â staff profiadol er mwyn dysgu’r sgiliau penodol ar gyfer y gwaith hwnnw. Bydd y prentis hefyd yn cael hyfforddiant ychwanegol gan ddarparwr hyfforddiant sy’n rhan o’r bartneriaeth, a bydd yn gweithio tuag at ennill cymwysterau sy’n cael eu cydnabod yn genedlaethol.

Bydd cyfranogwyr yn cael yr un buddion â gweithwyr eraill. Bydd eu cyflog yn cynyddu wrth i’w sgiliau ddatblygu. Mae’n bosibl y gallant gael arian ychwanegol i brynu llyfrau hanfodol, dillad neu offer, neu gymorth i’w helpu gydag anabledd.

Bydd prentisiaeth yn rhoi’r cyfle i gyfranogwyr ddysgu sgiliau sy’n benodol i waith arbennig, ennill gwybodaeth ac ennill cymwysterau proffesiynol. Byddant yn gweithio tuag at ennill cymhwyster seiliedig ar waith ar Lefel 2 o leiaf o dan Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru.

Bydd cyfranogwyr yn gwneud gwaith ‘go iawn’ i gyflogwr ‘go iawn’, a rhoddir targedau i’w cyflawni. Cynhelir archwiliadau cynnydd rheolaidd i sicrhau bod y cyflogwr yn cefnogi’r prentis a’i fod yn datblygu yn ei waith.

Cwmpas daearyddol

Gweithredir y prosiect ym mhob ardal awdurdod lleol.

Meini prawf cymhwyster hanfodol

Gall unrhyw un sy’n 16 oed neu’n hŷn, sy’n byw yng Nghymru ac nad ydynt mewn addysg amser llawn ymgeisio.

Manylion cyswllt

Gwefan: Website
Facebook: Facebook
Twitter: Twitter

Manylion ychwanegol

Gwefan i gyflogwyr Dolen