Taflen ffeithiau prosiect

Taflen ffeithiau prosiect

Cliciwch lun i lawrlwytho PDF

Canolfan Arbenigedd Ffotoneg (CAF)

Disgrifiad o’r prosiect

Mae pedair prifysgol yng Nghymru wedi dod ynghyd, fel partneriaid, i gyflawni prosiect tair blynedd o hyd a ariennir gan WEFO/ERDF. Byddant yn cyfuno eu harbenigedd mewn ffotoneg i ddarparu datrysiadau arloesol ar gyfer busnesau yng Ngorllewin Cymru ac ardal y Cymoedd. Gobeithir y bydd y buddion yn gwella economi Cymru drwy ddarparu datrysiadau a gwella sgiliau, hwyluso twf a gwella cynhyrchiant. Gobeithir hefyd y bydd yn ehangu ein gwybodaeth a’n gallu drwy waith ymchwil ymarferol sy’n seiliedig ar ddatrys problemau, gan roi mantais gystadleuol sylweddol i Gymru. Bydd yn cynyddu’r gallu ym maes ffotoneg ac yn y tri maes ymchwil a dargedwyd ac yn denu buddsoddiad mewnol sy’n ymwneud â ffotoneg.

Model Cyflawni

Mae’r model cyflenwi yn dibynnu ar gydweithrediad ymchwil a datblygu, ac yn defnyddio’r arbenigedd ymchwil gorau o brifysgolion Glyndŵr, Aberystwyth, Bangor a/neu Brifysgol De Cymru drwy amrediad o brosiectau sydd wedi’u dylunio gan ystyried anghenion y cwmnïau. Er ei fod yn seiliedig ar egwyddor ‘paru’, nid oes unrhyw gost i’r cwmnïau mewn gwirionedd oherwydd caiff y mewnbwn academaidd ei ddarparu am ddim, o ba bynnag Brifysgol sy’n gallu diwallu’r anghenion hynny orau, ar yr amod bod y cwmni dan sylw yn ymrwymo i roi o’i amser yn yr un modd. Bydd y cysylltiad cychwynnol drwy Reolwr Datblygu Busnes sydd â mynediad i staff ymchwil, a fydd yn paratoi prosiect posibl gyda threfniant cytundebol rhwng y naill barti a’r llall.

Cwmpas daearyddol

Bydd y prosiect yn fuddiol i ardaloedd awdurdod lleol ledled maes rhaglen Gorllewin Cymru a’r Cymoedd.

Meini prawf cymhwyster hanfodol

Rhaid i fusnes fod o fewn y dalgylch a chan gyflawni’r nod penodol o: “…Gynyddu’r gwaith llwyddiannus o droi prosesau ymchwil ac arloesedd yn gynhyrchion, prosesau a gwasanaethau masnachol newydd a gwell, yn benodol trwy drosglwyddo technoleg yn well o sefydliadau addysg uwch.”

Bydd y ffocws ar feysydd blaenoriaethol yr ‘Her Fawr’, (strategaeth Gwyddoniaeth i Gymru):

  • Gwyddorau bywyd ac iechyd
  • Carbon isel, ynni a’r amgylchedd
  • Peirianneg uwch a deunyddiau,

yn ogystal â thargedu o leiaf pump o saith Blaenoriaeth Economaidd Thematig y Fframwaith Blaenoriaethau Economaidd:

  • Ynni
  • Newid hinsawdd ac effeithlonrwydd adnoddau
  • Defnyddio asedau TGCh a chyfleoedd y farchnad ddigidol
  • Gweithgynhyrchu uwch
  • Gwyddorau bywyd ac iechyd

Targedau penodol

Bydd 120 o bartneriaid yn cydweithredu mewn prosiectau ymchwil, ac o’r rhain, bydd o leiaf 60 o fentrau yn derbyn cymorth anariannol, (40 yn cael eu cefnogi i gyflwyno cynhyrchion neu brosesau newydd i’r cwmni, 20 yn cael eu cefnogi i gyflwyno cynhyrchion neu brosesau newydd i’r farchnad). Pan na ellir bodloni meini prawf y GAF, cynigir atgyfeirio’r cwmni at ffynonellau eraill o gymorth – Llywodraeth Cymru, WEFO neu’r sector preifat – a bydd hyn yn cael ei gofnodi. Bydd ystyriaeth arbennig yn cael ei rhoi i sicrhau na fydd y gwaith a wneir yn cyfrannu at weithgareddau afleoledig; un o’r targedau craidd yw cynyddu cyflogaeth yng Nghymru o 16 o leiaf o ganlyniad i weithgareddau’r Prosiect.

Manylion cyswllt

Enw: Caroline Gray
E-bost: admincpe@glyndwr.ac.uk
Rhif ffôn: 01745 535232
Cyfeiriad: Y Ganolfan OpTIC, Ffordd William Morgan, Parc Busnes Llanelwy, Llanelwy, LL17 0JD

Gwefan: Website
Facebook: Facebook
Twitter: Twitter

Manylion ychwanegol

Cysylltu drwy Linked In.

Cynnydd

Mae cysyniad gwreiddiol y Prosiect hwn yn deillio’n ôl rai blynyddoedd i’r adeg y sylweddolwyd fod Cymru yn datblygu arbenigedd blaengar ym meysydd amrywiol ffotoneg, er ei fod mewn lleoliadau ar wahân, a chymaint yn well y gallai fod pe gellid mynd ati mewn modd cydweithredol. Ar ôl diogelu cyllid Ewropeaidd, ac wedi penodi staff ym mis Chwefror a Mawrth 2019, lansiwyd y Prosiect ym mis Ebrill. Trefnwyd dau ddigwyddiad cychwynnol ar y cyd ag Innovate UK KTN, un ym Mhrifysgol De Cymru a’r llall yn Llanelwy, a gwnaeth llawer fynychu’r rhain. Bellach, cynhelir cyfarfodydd gyda chwmnïau ledled y dalgylch ac mae nifer o brosiectau posibl dan drafodaeth ar hyn o bryd.