Diweddariad cyflogadwyedd Llywodraeth Cymru

Rha 17, 2021

Mae’r Rhaglen Lywodraethu newydd yn nodi uchelgeisiau i greu Cymru lle gall unigolion o bob oed dderbyn addysg o ansawdd uchel, gyda swyddi i bawb, lle gall busnesau ffynnu mewn economi sero net sy’n hyrwyddo tegwch a chydraddoldeb.

Mae hefyd yn cynnwys ymrwymiadau i Gryfhau’r Fframwaith Ymgysylltu a Chynnydd Ieuenctid ac i gyflawni’r Warant Person Ifanc.

Darllen y Rhaglen Lywodraethu wedi’i diweddaru ar wefan Llywodraeth Cymru

Gan adeiladu ar yr ymgynghoriad a gynhaliwyd yn gynharach yn y flwyddyn gyda rhanddeiliaid a phobl ifanc, mae gwaith ar y gweill i ddiweddaru’r Fframwaith, i’w gyhoeddi yng ngwanwyn 2022. Bydd hyn yn cynnwys ymgorffori cefnogaeth ar gyfer iechyd meddwl a lles emosiynol ac atal digartrefedd ymhlith pobl ifanc. Bydd y Fframwaith diwygiedig hefyd yn nodi sut mae’n cyd-fynd â Gwarant y Person Ifanc a blaenoriaethau cenedlaethol a strategol eraill.

Darllen Adnewyddiad Adroddiad Ymgynghoriad y Fframwaith Ymgysylltu a Chynnydd Ieuenctid ar wefan Llywodraeth Cymru.

Er bod targedau ac uchelgeisiau’r Cynllun Cyflogadwyedd cyfredol yn parhau i fod yn berthnasol, rydym yn cydnabod bod y cyd-destun darparu, cyllido ac economaidd wedi newid yn sylweddol. Mae’r heriau sy’n ymwneud ag anghydraddoldeb economaidd wedi dyfnhau, mae argyfwng Covid 19 wedi rhoi ffocws craffach ar y newidiadau strwythurol i ansawdd a natur cyflogaeth, yn enwedig cyflogaeth ansicr a chyflog isel. Er bod y rhagolygon ar gyfer adferiad y farchnad lafur wedi gwella’n sylweddol, mae heriau posibl o hyd ar ei chyfer, yn enwedig o ran risgiau o fethiant busnes, effeithiau Brexit ac anfantais y farchnad lafur.

 

Rydym yn gweithio ar hyn o bryd ar Strategaeth Cyflogadwyedd ddiwygiedig y bydd angen iddi fabwysiadu dull hyblyg o weithredu i ystyried y newidiadau yn y farchnad lafur, y newid yn y dirwedd ddarparu o ganlyniad i ymyrraeth estynedig Llywodraeth y DU a’r Adran Gwaith a Phensiynau yng Nghymru, a goblygiadau ESF yn dod i ben a defnyddio’r Gronfa Ffyniant a Rennir. Bydd hefyd yn cefnogi’r Cerrig Milltir Cenedlaethol newydd sy’n pennu targedau uchelgeisiol ar gyfer gweithgarwch sy’n gysylltiedig â’r farchnad lafur, ac yn cadarnhau’r gweithredu o amgylch Gwarant y Person Ifanc.

Rydym hefyd yn cydnabod y rhan bwysig y mae’n rhaid i Lywodraeth Cymru ei chwarae wrth sicrhau bod sgiliau yn alluogydd allweddol ar gyfer ein taith Sero Net. Byddwn yn gwneud hyn drwy ddatblygu Cynllun Gweithredu Sgiliau Cymru Sero Net, gydag uchelgais i’w gyhoeddi yng Ngwanwyn 2022.

Byddwn yn gweithio gyda’r holl chwaraewyr a’r rhanddeiliaid allweddol i sicrhau ein bod yn datblygu atebion priodol ac ymyriadau amserol wrth i ni bontio i economi werdd a chyfiawn.