Taflen ffeithiau prosiect

Taflen ffeithiau prosiect

Cliciwch lun i lawrlwytho PDF

Cymru Iach ar Waith (Gwasanaeth yn y Gwaith) – Sylwch fod y prosiect yma nawr ar gau

Disgrifiad o’r prosiect

Mae’r gweithrediad hwn yn atal pobl rhag colli eu swyddi o ganlyniad i gyflyrau iechyd sy’n cyfyngu ar eu gallu i weithio, trwy gynnig ymyraethau cynnar, sy’n canolbwyntio ar waith, gan gynnwys ffisiotherapi, therapi seicolegol, a therapi galwedigaethol. Bydd y rhain yn helpu gweithwyr sydd ar gyfnod absenoldeb salwch hirdymor, neu sydd mewn perygl o fod, i barhau i weithio, neu i ddychwelyd i’r gwaith yn gynharach na fyddai’n bosibl heb yr ymyrraeth. Cyflwynir y prosiect gan Rhyl City Stratergy yn y gogledd a Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn y de.

Cwmpas daearyddol

Gweithredir y prosiect mewn ardaloedd dethol awdurdodau lleol yng Nghymru (gweler isod).

Meini prawf cymhwyster hanfodol

Cyflogedig neu’n hunangyflogedig, yn byw neu’n gweithio yn yr ardaloedd canlynol:

  • Gogledd Cymru – Conwy, Sir Ddinbych a rhannau o Wynedd yng nghyffiniau Bangor, Gwynedd ac Ynys Môn.
  • De Cymru – Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr.

Targedau penodol

50% o’r cyfranogwyr yn gadael y prosiect naill ai mewn gwell sefyllfa o ran y farchnad lafur neu’n dychwelyd i’r gwaith ar ôl cyfnod o absenoldeb.

Manylion cyswllt

Enw: Mike Prasad
E-bost: Michael.prasad@gov.wales
Rhif ffôn: 0300 02545285
Cyfeiriad: Llys-y-ddraig, Parc Busnes Penllergaer, Penllergaer, Abertawe. SA4 9NX

Manylion ychwanegol

Ardal ddarpariaeth yr awdurdodau lleol ac enw cyswllt

Gogledd Cymru – Jo Bartlett-Jones (RCS) – 01745 336442
De Cymru – Paul Dunning (ABMU) – 01639 684569