Taflen ffeithiau prosiect

Taflen ffeithiau prosiect

Cliciwch lun i lawrlwytho PDF

Sêr Cymru II

Disgrifiad o’r prosiect

Mae Sêr Cymru II yn rhaglen gwerth £56 miliwn, dan arweiniad Llywodraeth Cymru, yr Undeb Ewropeaidd (UE) a sector Addysg Uwch Cymru. Mae’n ddatblygiad unigryw sy’n golygu bod cyllid Horizon 2020 yr UE yn gweithio ar y cyd â Chronfeydd Strwythurol yr UE i ddarparu rhaglen ddi-dor sy’n cynnwys:

 • Cymrodoriaethau Marie Skłodowska-Curie Actions COFUND: dros 90 o gymrodorion ymchwil o’r tu allan i’r DU
 • Cymrodoriaethau Cadeiryddion Ymchwil a Sêr y Dyfodol: dyfarniadau pum mlynedd i ddenu’r goreuon ym maes ymchwil academaidd
 • Cymrodoriaethau ‘Cymru’: 30 cymrodoriaeth tair blynedd o unrhyw le yn y byd (gan gynnwys y DU)
 • Ail-gipio Dawn Ymchwilio: 12 cymrodoriaeth i annog ymchwilwyr i ddychwelyd i’r byd academaidd

Model Cyflawni

Mae Sêr Cymru II yn gynllun gwobrwyo cystadleuol sydd ar gael i brifysgolion yng Nghymru. Mae’n rhaid cyflwyno ceisiadau gyda’r cyllid cyfatebol gan sefydliad cynhaliol y cymrodor, ond y cymrodorion eu hunain sy’n llywio’r ceisiadau. Cynigir yr argymhellion ariannu drwy ddefnyddio dulliau sydd wedi’u profi ac sy’n seiliedig ar deilyngdod a gwneir penderfyniadau heb roi ystyriaeth i genedligrwydd, pwnc, oedran, seibiannau gyrfa, ac ati. Penodwyd y Panel Gwerthuso Annibynnol sy’n gwneud yr argymhellion hyn ar ein rhan drwy gystadleuaeth agored ac mae’n cynnwys arbenigwyr cenedlaethol a rhyngwladol a chanddynt wybodaeth wyddonol eang a phrofiad o baneli cyllido. Cynorthwyir eu hasesiadau drwy ddefnyddio adolygiad gan gymheiriaid allanol, rhyngwladol.

Cwmpas daearyddol

Bydd y prosiect o fudd i Gaerdydd a Chasnewydd yn ne-ddwyrain Cymru, yn ogystal ag Ynys Môn, Gwynedd, Ceredigion, Abertawe a Wrecsam.

Meini prawf cymhwyster hanfodol

 • Cymrodoriaethau Marie Skłodowska-Curie Actions COFUND: 3 – 5 mlynedd ar ôl Doethuriaeth, heb dreulio mwy na 12 mis yn y DU yn ystod y tair blynedd diwethaf
 • Cymrodoriaethau Cadeiryddion Ymchwil a Sêr y Dyfodol: 7 mlynedd + ar ôl Doethuriaeth, profiad a pharch ym maes ymchwil. Cadeiryddion yn unig mewn achosion eithriadol yn unig, pan fo angen strategol amlwg
 • Cymrodoriaethau ‘Cymru’: 3 – 5 mlynedd ar ôl Doethuriaeth, o unrhyw le yn y byd, gan gynnwys y DU a sefydliadau Cymru cyhyd â’u bod yn dangos ‘ychwanegedd’ a’r gallu i feithrin capasiti
 • Ail-gipio Dawn Ymchwilio: 3 blynedd ar ôl Doethuriaeth profiad ac oddeutu 2 flynedd y tu allan i faes ymchwil academaidd

Targedau penodol

Targedau Sêr Cymru II yw:

 • Ymchwilwyr newydd mewn swydd: 74 (Dwyrain Cymru 36, Gorllewin Cymru a’r Cymoedd 38)
 • Cynnydd mewn incwm grantiau i Gymru: £25.5 miliwn (Dwyrain Cymru £12.5 miliwn, Gorllewin Cymru a’r Cymoedd £13 miliwn)
 • Cydweithredu â mentrau: 52 (Dwyrain Cymru 25, Gorllewin Cymru a’r Cymoedd 27)

Manylion cyswllt

Enw: Delyth Morgan
E-bost: delyth.morgan@gov.wales
Rhif ffôn: 03000 251383
Cyfeiriad: Swyddfa Prif Ymgynghorydd Gwyddonol Cymru, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd
Gwefan: Website

Cynnydd

Cynnydd hyd at ddiwedd mis Mehefin 2017

Hyd yn hyn rydym ni wedi cynnal tair rownd o Sêr Cymru II ac wedi cynnig 110 o ddyfarniadau (gweler y tabl). Mae cymrodorion o sefydliadau nodedig ledled y byd yn dechrau ar eu lleoliad ym mhrifysgolion Cymru (gweler y map isod). Mae’r cyfan wedi’u cynnwys mewn o leiaf un o’n meysydd arbenigedd craff, Ynni Carbon Isel a’r Amgylchedd, Gwyddorau Bywyd ac Iechyd, Peirianneg a Gweithgynhyrchu Uwch, a TGCh a’r Economi Ddigidol.

Cymrodoriaethau Marie Skłodowska-Curie Actions COFUND – 62
Cadeiryddion Ymchwil – 7
Sêr y Dyfodol – 7
Cymrodoriaethau ‘Cymru’ – 30
Ail-gipio dawn – 4