Taflen ffeithiau prosiect

Taflen ffeithiau prosiect

Cliciwch lun i lawrlwytho PDF

SMARTInnovation

Disgrifiad o’r prosiect

Mae SMARTInnovation yn rhan o gyfres o raglenni integredig a ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF). Mae’r gweithrediadau yn darparu cyngor arbenigol a chymorth i fusnesau yng Nghymru sy’n bwriadu ymgymryd ag Arloesi, Ymchwil a Datblygu, gan gael gwared ar y rhwystrau i arloesedd a sicrhau bod prifysgolion a’r sectorau cyhoeddus a phreifat yn gweithio gyda’i gilydd i gyflawni datrysiadau arloesi ar gyfer Ymchwil a Datblygu  ar y cyd.

Nod SMARTInnovation yw cynyddu galluedd busnesau Cymru ar gyfer arloesi gan eu cynorthwyo i fuddsoddi mewn Ymchwil, Datblygu ac Arloesi cynaliadwy:

 • Y gallu i gael cyngor a diagnosteg ddiduedd ar arloesi drwy rwydwaith pwrpasol o Arbenigwyr Arloesi ar gyfer Cymru gyfan
 • Cyngor a chymorth ar gyfer Eiddo Deallusol a’r gallu i ddefnyddio ‘IP Audits’ Swyddfa Eiddo Deallusol y DG
 • Cyngor arbenigol ar Weithgynhyrchu a Dylunio gan rwydwaith o gynghorwyr sector preifat a gymeradwywyd
 • Cymorth nad yw’n gymorth ariannol ar gaffael a gweithredu ar dechnolegau, prosesau a chyfarpar newydd
 • Cymorth i hwyluso Cydweithrediadau Technegol, gan gynnwys Trosglwyddo Technoleg rhwng busnesau a sefydliadau ymchwil
 • Cymorth gyda masnacheiddio, trwyddedu a chyfleoedd am Arloesi Agored
 • Cymorth i gael gafael ar ffynonellau cyllido a chyngor priodol ar gyfer Ymchwil, Datblygu ac Arloesi er mwyn creu ceisiadau am gyllid e.e. grantiau SMARTCymru ar gyfer Ymchwil a Datblygu Strwythuredig a Thalebau Arloesi yng Nghymru, Innovate UK a galwadau ar gyfer Horizon2020 yr UE ynghyd â chystadlaethau penodol a arweinir gan fusnes ac ati.

Rhagor o wybodaeth: https://businesswales.gov.wales/expertisewales/smartinnovation

 

Model Cyflawni

Darperir y gweithrediad SMARTInnovation gan dîm profiadol ym maes arloesi a thechnoleg, sydd wedi gweithio yn y maes diwydiant, y sector cyhoeddus ac academia, ac mae ganddo brofiad o ddarparu rhaglenni arloesi gwerth miliynau o bunnoedd yn ogystal â gwybodaeth a phrofiad o ddarparu prosiectau a ariennir gan yr UE.

Bydd tîm SMARTInnovation yn ychwanegu gwerth drwy weithio yn agos gyda SMARTCymru, SMART Expertise a gweithrediadau Gwyddoniaeth Amgylcheddol a Thechnoleg eraill, a hefyd raglenni Ymchwil, Datblygu ac Arloesi y DU a’r UE.

Bydd y gweithrediad hwn yn darparu cymorth ar gyfer datblygu cynhyrchion, prosesau a gwasanaethau newydd, Ymchwil a Datblygu, Ymchwil a Datblygu Cydweithredol, Gweithgynhyrchu a Dylunio, Eiddo Deallusol ac arloesi Agored. Bydd hefyd yn cydweithio’n agos ag Innovate UK ac yn cyflawni gweithgaredd Horizon 2020 yng Nghymru.

Cwmpas daearyddol

Bydd y prosiect o fudd i bob ardal awdurdod lleol yng Nghymru.

Meini prawf cymhwyster hanfodol

Bydd y gweithrediad yn creu hinsawdd gadarnhaol ar gyfer datblygu entrepreneuriaeth a busnes ar draws Cymru, ac yn benodol bydd yn annog busnesau bach a chanolig i ffynnu a bod yn arloesol yn dechnegol.

SMARTInnovation fydd y darparwr llawr gwlad ar gyfer ymwybyddiaeth a gweithgaredd arloesi i fusnesau Cymru. Bydd yn helpu i nodi cwmnïau a phrosiectau y gellir eu hystyried yn erbyn meini prawf arbenigo clyfar ar gyfer buddsoddiad ar lefel uchel.

Mae SMARTInnovation yn blaenoriaethu cefnogaeth i gwmnïau sydd â mwy na 10 o gyflogeion ond gall hefyd gefnogi’r rhai sydd â llai na 10 cyflogai ar yr amod bod ganddynt botensial o ran twf uchel. Gellir dangos potensial o ran twf uchel mewn sawl ffordd wahanol gan gynnwys bod yn rhan o Raglen Cyflymu Twf Llywodraeth Cymru neu drwy dystiolaeth am gefnogaeth gan raglenni twf eraill megis Busnes Cymru Lefel 4.

Targedau penodol

 • Nifer y mentrau sy’n cael cymorth nad yw’n ariannol – 700
 • Nifer y busnesau sy’n cael cyngor arbenigol ar gyfer arloesi/prosesau/cynnyrch newydd – 150
 • Nifer y patentau cofrestredig ar gyfer cynhyrchion – 60
 • Nifer y Mentrau a gefnogir i gyflwyno cynhyrchion newydd i’r cwmni – 25

Manylion cyswllt

Enw: Jacky Doran
E-bost: smartinnovation@gov.wales
Rhif ffôn: 0300 061 5789
Cyfeiriad: Swyddfeydd Llywodraeth Cymru, QED, Trefforest, CF37 5YR
Gwefan: Website
Twitter: Twitter

Cynnydd

Cynnydd hyd at ddiwedd mis Mehefin 2017

 • Nifer y mentrau sy’n cael cymorth nad yw’n ariannol – 291
 • Nifer y busnesau sy’n cael cyngor arbenigol ar arloesi/prosesau/cynnyrch newydd – 116
 • Nifer y patentau cofrestredig ar gyfer cynhyrchion – 21