Taflen ffeithiau prosiect

Taflen ffeithiau prosiect

Cliciwch lun i lawrlwytho PDF

Safleoedd Cyflogaeth Strategol

Disgrifiad o’r prosiect

Bydd y gweithrediad yn darparu seilwaith sylfaenol (ar ffyrdd, draeniau a gwasanaethau cyfleustodau ar y safle ac oddi ar y safle) ac yn ymgymryd â’r gwaith o baratoi nifer cyfyngedig o safleoedd strategol, gan felly sicrhau bod gan Gymru rwydwaith o safleoedd o safon uchel sy’n barod i’w datblygu i danategu ymdrechion buddsoddi mewnol Cymru i ddenu prosiectau symudol, yn enwedig mewn sectorau â gwerth ychwanegol yn ogystal â busnesau cynhenid.

Mae’r nifer cyfyngedig o adnoddau sydd ar gael yn golygu y bydd y ffocws ar y safleoedd canlynol:

Safle 1 – Tŷ Du, Nelson, Caerffili

Safle 2 – Brocastle, Pen-y-bont ar Ogwr

Safle 3 – Bryn Cefni, Llangefni

Safle 4 – Dwyrain Cross Hands (Cyfnod 2)

Model Cyflawni

Bydd Llywodraeth Cymru yn darparu’r seilwaith ffisegol.

Bydd Llywodraeth Cymru yn rheoli’r gwaith o baratoi’r safle a’r gwaith seilwaith sylfaenol.

Mae’r gwaith o baratoi’r safle a gwaith seilwaith sylfaenol wedi’u dyfarnu i gontractwyr profiadol â chymwysterau addas yn dilyn proses dendro arferol Llywodraeth Cymru, sydd wedi cael ei chytuno â Gwerth Cymru a’r Gwasanaeth Caffael Cenedlaethol.

Cwmpas daearyddol

Bydd y prosiect yn benodol i Ben-y-bont ar Ogwr a Chaerffili o fewn Rhanbarth y De-ddwyrain yn ogystal ag Ynys Môn a Sir Gaerfyrddin.

Targedau penodol

Dangosydd allbwn – Datblygu tir

Brocastle – 116 erw (gros)

Tŷ Du – 42 erw (gros)

Manylion cyswllt

Enw: Rhian Davies
E-bost: Rhian.Davies1@gov.wales
Rhif ffôn: 0300 061 5775
Cyfeiriad: Canolfan QED, Y Brif Roddfa, Ystad Ddiwydiannol Trefforest, Pontypridd, CF37 5YR