Taflen ffeithiau prosiect

Cliciwch lun i lawrlwytho PDF

ReAct 3

Disgrifiad o’r prosiect

Mae gweithrediad ReAct yn cynnig cymorth i bobl sydd wedi eu diswyddo neu sydd mewn perygl o gael eu diswyddo, i ddod o hyd i swydd newydd mor fuan â phosib ar ôl iddynt gael eu diswyddo.

Mae’r prosiect yn cynnig pecyn cymorth a all helpu pobl i ddysgu sgiliau newydd, goresgyn rhwystrau a gwella eu siawns o ddychwelyd i’r gwaith. Mae hyn yn cynnwys:

Gwybodaeth, cyngor ac arweiniad diduedd yn rhad ac am ddim gan Gyrfa Cymru, grantiau hyfforddi galwedigaethol a chymhorthdal cyflog i gyflogwyr sy’n recriwtio.

Cwmpas daearyddol

Gweithredir y prosiect ym mhob ardal ledled Cymru

Meini prawf cymhwyster hanfodol

  • Unigolion sydd yn ddi-waith oherwydd eu bod wedi eu diswyddo yn ystod y 3 mis diwethaf neu sydd wedi derbyn rhybudd eu bod am gael eu diswyddo
  • Unigolion nad ydynt wedi gweithio am fwy nag 16 awr mewn wythnos am 5 wythnos neu fwy ers dyddiad eu diswyddo
  • Unigolion sy’n byw yng Nghymru ar ddyddiad eu diswyddo a dyddiad eu cais am grant.
  • Unigolion sydd â hawl cyfreithiol i fyw a gweithio yn y DU

Manylion cyswllt

E-bost: Sasha.davies@careerswales.com
Rhif ffôn: 0800 028 48 44
Cyfeiriad: Careers Wales, Uned 21, Rhodfa’r Gogledd, Cwmbran, NP44 1PR
Gwefan: Website
Twitter: Twitter

Manylion ychwanegol

Careers Wales tudalen diswyddiad 
Gwefan Business Wales 
Twitter Business Wales