Taflen ffeithiau prosiect

Taflen ffeithiau prosiect

Cliciwch lun i lawrlwytho PDF

Gwerthuso prosiect

Gwerthuso

Gwerthusiad Cychwyn ASTUTE 2020

Gwerthuso

ASTUTE 2020 Gwerthusiad Canol Tymor

Cliciwch lun i lawrlwytho PDF

ASTUTE 2020 (Uwch dechnolegau Gweithgynhyrchu Cynaliadwy)

Disgrifiad o’r prosiect

Gall ASTUTE 2020 gefnogi lefelau uwch o ymchwil, datblygu ac arloesi ar draws amrywiaeth o sectorau drwy gryfhau gwybodaeth ac arbenigedd i greu nwyddau a gwasanaethau o werth uwch a gwella effeithlonrwydd gyda’r nod o ysgogi cynhyrchiant a thwf yn y diwydiant gweithgynhyrchu yng Nghymru.

Mae cydweithrediadau ASTUTE yn ysbrydoli cwmnïau gweithgynhyrchu i wella a moderneiddio eu prosesau gweithgynhyrchu, eu cynnyrch gweithgynhyrchu a’u cadwyn gyflenwi, gan greu nwyddau a gwasanaethau sy’n gynaliadwy ac o werth uwch, a’u cynnig i farchnad fyd-eang.

Model Cyflawni

Mae cydweithrediadau gwirioneddol ASTUTE 2020 rhwng diwydiant ac academi yn darparu i gwmnïau:

  • Arbenigwyr academaidd o safon fyd-eang ar draws bartneriaeth prifysgol
  • Ymchwilwyr ac arbenigwyr technegol â chymwysterau rhagorol,
  • Cyfleusterau ymchwil a chyfarpar arbrofi heb eu hail
  • Systemau clyfar, uwch dechnegau a meddalwedd bwrpasol

Trwy hynny, mae’n ysgogi datblygiad o syniadau ac yn hwyluso’r broses o fabwysiadu newid drwy waith ymchwil, datblygu ac arloesi.

Mae ASTUTE 2020 yn ychwanegu at agweddau mwyaf llwyddiannus y prosiect ASTUTE blaenorol (2010 – 2015). Mae ASTUTE wedi bod yn llwyddiannus yn dangos ein bod ni mewn sefyllfa ragorol i gefnogi cwmnïau drwy gyfnewid gwybodaeth a phrosiectau cydweithredol dwys ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi technolegau gweithgynhyrchu.

Cwmpas daearyddol

Bydd y prosiect o fudd i ardaloedd awdurdod lleol yn ardal y rhaglen yn y Gorllewin a’r Cymoedd.

Targedau penodol

Targedau
Gweithgaredd Mentrau sy’n cydweithio â sefydliadau ymchwil a gefnogir
Mentrau sy’n cael cymorth nad yw’n ariannol
Arloesedd Patentau cofrestredig ar gyfer cynhyrchion/prosesau
Buddsoddi preifat sy’n cyfateb i gymorth cyhoeddus mewn prosiectau arloesi neu ymchwil a datblygu
Mentrau a gefnogir i gyflwyno cynhyrchion/prosesau newydd i’r cwmni
Mentrau a gefnogir i gyflwyno cynhyrchion/prosesau newydd i’r farchnad
Twf Cynyddu cyflogaeth mewn mentrau a gefnogir
Manteision

Hirdymor

 

Cynnydd pellach mewn cyflogaeth
Mwy o fuddsoddiad gan y cwmni
Mwy o wariant yn y gadwyn gyflenwi leol gan y cwmni
Mwy o fuddsoddiad allanol i’r cwmni
Cynyddu refeniw gwerthiannau a ragfynegwyd
Cynyddi refeniw allforio a ragfynegwyd
Arbedion o ran ynni, allyriadau nwyon tŷ gwydr a gwastraff

Manylion cyswllt

Enw: Rhian Jeffs
E-bost: info@astutewales.com
Rhif ffôn: 01792 606378
Cyfeiriad: Prifysgol Abertawe, Campws y Bae, Coleg Peirianneg – Canolfan Beirianneg A114, Ffordd Fabian, Abertawe, SA1 8EN
Gwefan: Website
Facebook: Facebook
Twitter: Twitter

Manylion ychwanegol

LinkedIn: Dolen

YouTube: Dolen

Cynnydd

Cymorth Adferiad Pandemig COVID-19

Cynnydd hyd at ddiwedd mis Awst 2019

Mae ASTUTE 2020 yn gweithio’n weithredol gyda’r diwydiant gweithgynhyrchu ledled Cymru, gan gydweithio ar brosiectau a arweinir gan y galw yn y diwydiant.

Hyd yma, mae dros 80 o gwmnïau wedi bod yn rhan o gydweithrediadau ymchwil cymhwysol ASTUTE 2020 sy’n galluogi twf trawsnewidiol a chynaliadwy ar draws diwydiannau gweithgynhyrchu Cymru.

Mae 33 o brosiectau cydweithredol wedi eu cwblhau hyd yma ac o ganlyniad mae’r cwmnïau wedi cynyddu eu gweithlu, gan wella a buddsoddi mewn prosesau newydd neu brosesau sydd eisoes yn bodoli, gan lansio cynnyrch newydd a denu buddsoddiadau allanol.

Cynnydd hyd at ddiwedd mis Mehefin 2018

Mae ASTUTE 2020 wedi bod yn weithredol ers 1af Gorffennaf 2015, yn bennaf yng Ngorllewin Cymru.

Gan fanteisio ar £8m ychwanegol a roddwyd ar 1af Chwefror 2018, mae ASTUTE 2020 bellach yn gallu cefnogi busnesau gweithgynhyrchu ledled Cymru, gan gynnwys Caerdydd, Casnewydd, Bro Morgannwg, Sir Fynwy, Powys, Sir y Fflint a Wrecsam.

Mae ASTUTE 2020 wedi derbyn nifer iach o ymholiadau gan gwmnïau gweithgynhyrchu. Mae’r broses o gymeradwyo prosiect gyda chyfranogiad diwydiannol yn gweithio’n dda ac mae nifer iach o brosiectau ar ddyfod yn y broses gymeradwyo a chydweithredu parhaus.

Mae naw o gydweithrediadau wedi’u cwblhau hyd yn hyn, yn darparu cefnogaeth werthfawr i’r cwmnïau sydd, o ganlyniad, wedi cynyddu eu gweithlu, wedi buddsoddi mewn prosesau newydd neu wedi gwella prosesau sy’n bodoli eisoes, wedi lansio cynhyrchion newydd ac wedi denu buddsoddiad allanol.