Diweddaraf o Brifddinas Ranbarth Caerdydd (PRC)

Rha 16, 2022

Adroddiad blynyddol cyntaf Prifddinas Ranbarth Caerdydd

Cyhoeddwyd Adroddiad Blynyddol cyntaf PRC, sy’n cwmpasu’r flwyddyn ariannol o Ebrill 2021 tan fis Mawrth 2022, gan fanylu ar y cynnydd a wnaed wrth ymrwymo Cronfeydd Buddsoddi Ehangach gwerth £252m – trwy 16 o fuddsoddiadau arloesol ym meysydd Arloesi, Seilwaith, Sgiliau a Heriau.

Mae’r Adroddiad, o’r enw ‘Magu Momentwm’, yn rhestru ymrwymiad Llywodraeth y Deyrnas Unedig i ddatgloi cyllid am bum mlynedd ychwanegol, yn dilyn Adolygiad Gateway llwyddiannus.

Bu Kellie Beirne, Prif Weithredwr PRC, yn crynhoi’r cynnydd a gyflawnwyd mewn blwyddyn bwysig:

“Bu blwyddyn ariannol 2021/2022 yn gyfnod o “osod sylfeini” i raddau – gan roi’r colofnau yn eu lle i gychwyn, sicrhau a defnyddio nifer o gronfeydd, rhaglenni a phartneriaethau hirdymor, cadarn eu heffaith sydd, yn ein barn ni, yn cynnig y rhagolygon gorau ar gyfer twf cynaliadwy, ledled ein Rhanbarth. Gyda bod y sylfaen honno wedi’i gosod bellach, yr ydym am gamu ymlaen yn unol â’n cynllun busnes strategol ‘Pump am Bump’’ – i gyflawni Sicrwydd Ynni, Endid Corfforaethol cyfreithiol newydd, Ehangu, Codi’r Gwastad a chanolbwyntio’n fwy penodol ar ymchwil a datblygu – ar hyd 2021-2026.”

Edrych ar adroddiad blynyddol PRC ar y wefan.

Rhyddhau 2023

Bydd Rhyddhau 2023 yn gynhadledd gwbl unigryw, lle bydd P-RC yn creu lle diogel i o leiaf 300 o fusnesau bach a chanolig (BBaCh) ddod ynghyd i ymgysylltu, dysgu ac, yn bwysicach, hwyluso twf ac ehangu eu busnesau. Bydd y gynhadledd yn cynnig amgylchedd a fydd yn caniatáu i berthnasoedd ddatblygu mewn modd organig, lle gellir profi syniadau ac yn bwysicach, archwilio cyfleoedd posibl am gyllid a chymorth.

Bydd gwefan benodedig yn cael ei chreu yn ystod yr wythnosau nesaf er mwyn rhoi cyfle i’r partneriaid arddangos eu gweithgareddau ac ymgysylltu. Bydd hyn yn caniatáu ymgysylltu cyn y digwyddiad, gan sicrhau’r effaith fwyaf ar y diwrnod.

Os hoffech chi fod yn rhan o’r bennod newydd hon, gan greu atebion, cefnogi twf a datgloi potensial y rhanbarth, mae nifer o gyfleoedd noddi ar gael.

Cliciwch ar y daflen i weld rhagor o fanylion am gyfleoedd noddi Rhyddhau 2023.

Unleash 2023 – Sponsorship Brochure

Os nad yw’r cyfle hwn yn addas i chi, beth am rannu’r wybodaeth â’ch rhwydweithiau a chadw golwg am y tocynnau cynrychiolwyr pan gânt eu rhyddhau.

Datblygiadau eraill diweddar

Mae Cronfa Eiddo Strategol Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi sicrhau ei buddsoddiad nodedig gyntaf, gan helpu i sbarduno cam nesaf twf Pulse Plastics Limited trwy gyllido cynllun y cwmni i symud i uned ddiwydiannol 38,000 o droedfeddi sgwâr yn Ystad Ddiwydiannol Rasa, Glynebwy.

Darllen rhagor am fuddsoddiad y Gronfa Eiddo Strategol yng Nglynebwy

Lansiwyd Media Cymru ym mis Hydref yn Amgueddfa Cymru, Caerdydd ar ddechrau rhaglen bum mlynedd a fydd yn hoelio’r sylw ar greu canolbwynt arloesi yn y sector creadigol ar draws y rhanbarth. O dan arweiniad Prifysgol Caerdydd, mae rhaglen fuddsoddi strategol arloesol Media Cymru yn dwyn ynghyd 23 o bartneriaid o feysydd cynhyrchu’r cyfryngau, darlledu, technoleg, prifysgolion ac arweinwyr lleol.

Darllen rhagor am gonsortiwm Media Cymru.

Yn olaf, lansiwyd cronfa Cyfalaf Buddsoddi mewn Arloesedd hefyd fis diwethaf mewn digwyddiad yn Stadiwm Principality, Caerdydd.  Cronfa fuddsoddi hirdymor gwerth £50 miliwn yw Cyfalaf Buddsoddi mewn Arloesedd, sy’n sbarduno twf ac arloesi mewn busnesau ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Darllen am lansio Cyfalaf Buddsoddi mewn Arloesedd.

Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol (RSP) lansio Cynllun Sgiliau

Cafodd ‘Ffyniant Trwy Bartneriaeth’, sef cynllun cyflogaeth a sgiliau tair blynedd newydd ar gyfer y rhanbarth, ei lansio ar 23 Tachwedd mewn digwyddiad yng Ngwesty Mercure, Casnewydd.

Gweinidog yr Economi, Vaughan Gething AS, a ddarparodd y brif araith yn y cyfarfod lansio, gan sôn am bwysigrwydd cydweithio er mwyn gwneud cynnydd a chyflawni’r camau gweithredu sy’n rhan o’r cynllun tair blynedd newydd. Disgrifiodd y Cynghorydd Jane Mudd, Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd, sut y bydd ‘Ffyniant Trwy Bartneriaeth’ yn cyflawni’i nodau ar gyfer y rhanbarth cyfan, gan roi sylw i’r anghenion y sectorau sy’n flaenoriaeth a goresgyn y rhwystrau sy’n atal twf.  Hefyd yn rhan o’r digwyddiad, roedd panel trafod a oedd yn cynnwys Mark Owen o Gyrfa Cymru, Guy Lacey o Goleg Gwent, Lisa Myttin o Ffederasiwn Hyfforddi Cenedlaethol Cymru (NTFW), Deri Bevan o TUC Cymru a Lynette Thomas o’r Brifysgol Agored.

Bydd y TYR De Ddwyrain Cymru yn rhannu’r ddolen we fyw i’r cynllun newydd cyn gynted ag y bydd ar gael.