Cynghrair Hinsawdd PRC

Med 30, 2022

Ymunwch â’r Gynghrair Hinsawdd sy’n rhoi Strategaeth Ynni Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar waith…

Y newid yn yr hinsawdd yw’r broblem fwyaf sy’n ein hwynebu heddiw – ac eto i gyd, ceir consensws cynyddol nad oes digon yn cael ei wneud i fynd i’r afael â’r her. Os ydych yn fusnes neu’n rhwydwaith yn ne-ddwyrain Cymru, dyma eich cyfle i wneud cyfraniad o bwys at hynny – drwy ddod yn rhan o Gynghrair Hinsawdd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

Mae a wnelo Strategaeth Ynni Prifddinas-Ranbarth Caerdydd â sicrhau bod rhanbarth de-ddwyrain Cymru yn ei gyfanrwydd yn cyrraedd ystod eang o dargedau gwyrdd erbyn 2035.

Mae’r targedau hynny’n cynnwys sicrhau bod gan 27% o’n cartrefi systemau gwresogi carbon isel, bod 64% o’r ceir yn ein rhanbarth yn Gerbydau Trydan Allyriadau Isel Iawn, a bod 50% o’r holl ynni a ddefnyddiwn yn dod o ffynonellau adnewyddadwy.

Na allai’r tîm City Deal gwneud hynny ar eu pen eu hunain – ond drwy fod yn bartner i fusnesau bach, canolig a mawr ar draws y rhanbarth, gallant sbarduno proses drawsnewid ryfeddol a fydd yn creu busnesau cryfach, cymunedau mwy cydnerth, swyddi ac iddynt werth uwch, mwy o sicrwydd o ran ynni a bwyd, a ffyniant sy’n fwy cynhwysol.

Dyna pam maent yn ffurfio Cynghrair Hinsawdd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd er mwyn rhannu arfer da a sefydlu capasiti mwy gwyrdd y rhanbarth i gyrraedd y targedau.

Mae’r neges i holl fusnesau yn y rhanbarth yn glir – dewch i ymuno â’r trafodaeth, dywedwch sut yr ydych am i ranbarth gwyrdd edrych ar gyfer eich busnes a’r byd ehangach, rhannwch eich syniadau a dysgwch o arfer gorau.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau, anfonwch ebost at: Rhys.Owen@cardiff.gov.uk, Charlotte.Davidson@cardiff.gov.uk neu Ynyr.Clwyd@cardiff.gov.uk – dewch i arwain newid cadarnhaol yn y rhanbarth.

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,