Taflen ffeithiau prosiect

Taflen ffeithiau prosiect

Cliciwch lun i lawrlwytho PDF

Astudiaethau Achos

Fideo

Cliciwch i weld y fideo

Ysbrydoli i Gyflawni (Dwyrain Cymru)

Disgrifiad o’r prosiect

Nod yr ymgyrch yw cefnogi’r rhai hynny sydd rhwng 11 a 24 oed i leihau’r posibilrwydd na fyddant mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) ar ôl gadael yr ysgol drwy ddarparu ymyraethau cynnar a fydd yn gwella dangosyddion fel presenoldeb, cyrhaeddiad, ymddygiad a lles.

Mae’r ymgyrch Ysbrydoli i Gyflawni (Dwyrain Cymru) yn rhoi pwyslais amlwg ar ymgysylltu â’r rhai hynny y nodwyd eu bod fwyaf mewn perygl mewn lleoliadau addysg. Pan fydd yr unigolyn ifanc yn ymgysylltu â’r ymgyrch datblygir cynllun asesu cyfannol a chynllun gweithredu personol, ar y cyd ag ef. Bydd hwn yn cynnwys asesiad cychwynnol yn rhan o offeryn mesur datblygiad, i asesu pam y cyfeiriwyd yr unigolyn ifanc ac i ddeall yr hyn sydd angen ei ddatblygu a’i wella i sicrhau bod y risg o fod yn NEET yn cael ei leihau.

Cwmpas daearyddol

Mae’r prosiect yn gweithio ar draws yr ardaloedd awdurdod lleol canlynol yn Nwyrain Cymru: Caerdydd, Casnewydd, Sir Fynwy a Bro Morgannwg.

Meini prawf cymhwyster hanfodol

Pobl ifanc (11 – 24 oed) a nodwyd drwy ddefnyddio Offerynnau Nodi yn Gynnar ac Asesiadau Sgrinio mewn Addysg Bellach yr awdurdod lleol eu bod fwyaf mewn perygl o fod yn NEET ar ôl gadael y ddarpariaeth addysg y maent ynddi.

Targedau penodol

Mae gan yr ymgyrch 3 phrif ganlyniad y bydd yn gweithio i gefnogi’r bobl ifanc sydd wedi eu hymgysylltu i’w cyflawni sef:

  • Cyfranogwyr sydd mewn perygl o fod yn NEET (11 – 24) i ennill cymhwysterau wrth adael
  • Cyfranogwyr sydd mewn perygl o fod yn NEET (11 – 24) i fod mewn addysg neu hyfforddiant wrth adael
  • Cyfranogwyr sydd mewn perygl o fod yn NEET (11 – 24) i fod â llai o risg o fod yn NEET wrth adael

Manylion cyswllt

Enw: Huw Wilkinson
E-bost: inspire@newport.gov.uk
Rhif ffôn: 01633 235408
Cyfeiriad: Gwaith, Sgiliau a Pherfformiad, Cyngor Dinas Casnewydd, Y Ganolfan Ddinesig, Heol Godfrey, Casnewydd, NP20 4UR
Gwefan: Website

Manylion ychwanegol

Darpariaeth Leol

Mae gan yr ymgyrch saith Buddiolwr ar y Cyd sy’n gweithio yn rhanbarth de-ddwyrain Cymru a fydd yn ymgysylltu â phobl ifanc sydd mewn perygl o fod yn NEET a’u chefnogi, sef:

Coleg Caerdydd a’r Fro
Cyswllt: David Heald
E-bost: dheald@cavc.ac.uk

Gyrfa Cymru
Cyswllt: Beth Titley
E-bost: beth.titley@careerswales.com

Cyngor Dinas Caerdydd
Cyswllt: Darren Healey
E-bost: darren.healey@cardiff.gov.uk

Coleg Gwent
Cyswllt: Danial Ashman
E-bost: danial.ashman@coleggwent.ac.uk

Cyngor Sir Fynwy
Cyswllt: Louise Wilce
E-bost: louisewilce@monmouthshire.gov.uk

Cyngor Bro Morgannwg
Cyswllt: Mark Davies
E-bost: Inspire2achieve@valeofglamorgan.gov.uk

Cyngor Dinas Casnewydd
Cyswllt: Bethan Allan
E-bost: bethan.allan@newport.gov.uk