Taflen ffeithiau prosiect

Taflen ffeithiau prosiect

Cliciwch lun i lawrlwytho PDF

Astudiaethau Achos

Fideo

Cliciwch i weld y fideo

Mae mwy o astudiaethau achos ar gael ar wefan Cenedl Hyblyg 2

Agile Nation 2

Disgrifiad o’r prosiect

Nod Cenedl Hyblyg 2 yw hyrwyddo cydraddoldeb rhwng y rhywiau, datblygu gyrfa a gwella sefyllfa menywod yn y gweithlu ar draws pob naw sector blaenoriaeth yng Nghymru â dau sector ychwanegol, Gweinyddu a Manwerthu. Mae hwn yn fenter bwysig gan fod menywod yn parhau i gael eu tangynrychioli yn y sectorau hyn neu yn cael eu tangynrychioli mewn swyddi gwneud penderfyniadau.

Drwy gynnig Rhaglen Datblygu Gyrfa i fenywod a chymorth busnes i BBaChau, rydym yn adeiladu Cymru lle gall menywod gyflawni a ffynnu.

Rhaglen Datblygu Gyrfa i Fenywod
Mae’r rhaglen yn cynnwys dysgu sgiliau allweddol sy’n werthfawr i gyflogwyr trwy weithdai a mentora. Bydd unigolion hefyd yn cyflawni cymhwyster Arweinyddiaeth a Rheolaeth achrededig (ILM). Mae’r Rhaglen Datblygu Gyrfa yn cynnwys cymhwyster ILM lefel 2.

Cymorth Busnes
Rydym yn cynnig ymgynghoriaeth busnes bwrpasol dros gyfnod o 12 mis i greu a darparu strategaeth Cydraddoldeb ac Amrywiaeth i BBaChau ledled Cymru.

Cynlluniwyd y ddwy raglen i gefnogi 9 sector blaenoriaeth Llywodraeth Cymru:
Deunyddiau a Gweithgynhyrchu Uwch // Adeiladu // Diwydiannau Creadigol // Ynni a’r Amgylchedd // Gwasanaethau Ariannol a Phroffesiynol // Bwyd a Ffermio // Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu // Gwyddorau Bywyd // Twristiaeth. Yn ogystal â Gwasanaethau Gweinyddu a Manwerthu/Cyfanwerthu.

Cwmpas daearyddol

Gweithredir y prosiect ar draws pob ardal awdurdodau lleol.

Meini prawf cymhwyster hanfodol

Cynlluniau Datblygu Gyrfa i Fenywod

  • Benyw
  • Byw neu’n Gweithio yng Nghymru
  • Cyflogedig

Cymorth Busnes

  • Llai na 250 o staff sy’n cyfateb ag amser llawn
  • Trosiant o dan £40 miliwn
  • Prif Swyddfa a leolir yng Nghymru

Targedau penodol

Menywod yn cyflawni: cymwysterau a swyddi gwell yn y farchnad lafur
Busnesau yn cyflawni: Strategaethau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth a systemau monitro

Manylion cyswllt

Enw: Stephanie Griffiths
E-bost: Stephanie.Griffiths@chwaraeteg.com
Rhif ffôn: 07495 562974
Cyfeiriad: Y Llawr Gyntaf, Anchor Court, Keen Road, Caerdydd, CF24 5JW
Gwefan: Website
Facebook: Facebook
Twitter: Twitter

Manylion ychwanegol

Fideo

Cliciwch i weld y fideo