Newyddion prosiectau B1 ESF: Siwrne i Waith – astudiaeth achos

Meh 30, 2022

Cafodd Mr W ei ddiswyddo o’i swydd flaenorol oherwydd cyflyrau iechyd parhaus. Oherwydd hyn, a heb syniad lle i droi, cafodd Mr W drafferthion ariannol a phrofi gorbryder difrifol a oedd yn ei atal rhag chwilio am gymorth ychwanegol. Dechreuodd Mr W gysgu ar soffas ffrindiau a theulu, a chafodd hyn effaith bellach ar ei gyflyrau iechyd a’r gwaith yr oedd yn gallu ei wneud.

Ar ôl cysylltu ag un o glybiau swyddi Gwasanaethau i Mewn i Waith Cyngor Caerdydd, mynegodd Mr W ei bryderon am ei sefyllfa ariannol a’i iechyd. Soniodd y cynghorydd am ein prosiectau cyflogaeth a chymorth mentora 1-2-1. Roedd Mr W braidd yn betrusgar ond penderfynodd gael ei gyfeirio am gymorth ychwanegol. Gan ei fod wedi colli ei swydd a heb gyflwyno unrhyw gais am fudd-dal, byddai Mr W yn gymwys fel rhywun economaidd anweithgar ar gyfer Siwrne i Waith.

Cyn gynted ag y sefydlodd y mentor gysylltiad â Mr W, daeth yn amlwg y byddai’n ddoeth yn ariannol ymchwilio i hawliad PIP (Taliad Annibyniaeth Personol) ar sail cyflyrau iechyd Mr W gan gynnwys: asthma difrifol, problemau parhaus gyda’r cefn sy’n golygu na all sefyll am gyfnodau maith nac eistedd am gyfnodau maith chwaith, a dioddef o iselder a gorbryder. Gyda chymorth y tîm cynghori ariannol, llwyddodd Mr W i gael cymorth i gyflwyno cais am PIP.

Doedd gan Mr W ddim cerdyn adnabod dilys chwaith – roedd ei drwydded yrru wedi dod i ben adeg y pandemig – a gan fod Mr W angen ID ffotograffig i ddechrau swydd, roedd yn gwneud synnwyr i ddefnyddio ein cronfa rwystrau i adnewyddu’r drwydded yrru cyn mynd ati i sicrhau swydd neu wneud cais am hyfforddiant. Gyda chymorth y mentor, aethom i’r swyddfa bost i gwblhau cais a gwneud taliad.

Gyda’r pryderon am gyflyrau iechyd Mr W, roedd yn teimlo ei fod wedi’i gyfyngu o ran y math o waith y gallai ei wneud, ond fe wnaeth y mentor drafod cyrsiau hyfforddi amrywiol a diwydiannau posib y gallai Mr W weithio ynddyn nhw.

Gan ei fod yn byw ar soffas pobl eraill, cyfeiriodd y mentor Mr W at “Opsiynau Tai” hefyd ond ddaeth dim byd o hyn yn anffodus oherwydd yr ofn o orfod mynd i hostel. Penderfynodd Mr W y byddai’n well iddo ddychwelyd at ei rieni wrth inni ganolbwyntio ar ei gyflogaeth a cheisio gwella ei sefyllfa ariannol.

Gan nad oedd Mr W yn gallu defnyddio cyfrifiadur i chwilio am swydd, cyfeiriodd y mentor Mr W at Addysg Oedolion i gymryd rhan mewn cwrs Sgiliau am oes BT – ond roedd angen gliniadur neu lechen arno i ddilyn y cwrs, ac nid oedd ganddo un. Felly, cyfeiriodd y mentor Mr W at y tîm Digidol lle roedden nhw’n gallu rhoi llechen iddo fel y gallai Mr W gwblhau’r cwrs a gwella ei ddefnydd o gyfrifiaduron.

Wrth i Mr W gwblhau’r hyfforddiant, fe wnaeth ei fentor greu CV a llythyr eglurhaol a helpu gyda nifer o geisiadau am swyddi ar-lein. Maes  o law, daeth Mr W yn fwyfwy hyderus wrth wirio e-byst ac anfon atebion sylfaenol cyn symud ymlaen i wneud ceisiadau mwy sylfaenol am swyddi ar ei ben ei hun.

Cysylltodd Mr W â’i fentor i gadarnhau ei fod wedi cael gwahoddiad i gyfweliad. Gan deimlo’n hyderus ond yn bryderus yr un pryd, roedd am gael help i baratoi ar gyfer y cyfweliad ac ymchwilio i’r cwmni a’r gwaith maen nhw’n ei wneud. Trefnodd y mentor gyfarfod â Mr W, argraffwyd gwybodaeth am y cwmni a chynhaliwyd ffug-gyfweliad gyda chwestiynau posibl a allai godi. Cwblhaodd Mr W y ffug-gyfweliad a chynigiodd y mentor dipyn o adborth.

Cwblhaodd Mr W y cyfweliad, atebodd y cwestiynau cystal ag y gallai ac roedd yn onest ac yn agored am ei gyflyrau iechyd. Dywedodd y cyflogwr eu bod yn gefnogol iawn i gyflyrau iechyd pobl, a chynigiwyd y swydd i Mr W.

Derbyniodd Mr W y swydd, gan weithio fel cynorthwyydd cegin. Teimlai fod y rhai wnaeth ei gyfweld yn dangos agwedd gadarnhaol a dealltwriaeth tuag at eu staff, ac roedd yn edrych ymlaen at wella ei ffordd o fyw a’i sefyllfa ariannol.

Mynegodd Mr W ei ddiolch i’r prosiect a’i fentor, ac roedd Mr W, yn hapus iawn gyda’r cyflog, y lleoliad, y dyletswyddau a nifer yr oriau a gynigiwyd.

Darganfod mwy am Siwrne i Waith

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,