Taflen ffeithiau prosiect

Taflen ffeithiau prosiect

Cliciwch lun i lawrlwytho PDF

Siwrne i Waith

Disgrifiad o’r prosiect

Nod Siwrne i Waith yw cynyddu cyflogadwyedd pobl 25 oed ac yn hŷn sy’n economaidd anweithgar ac yn ddi-waith ers amser hir, sydd â rhwystrau cymhleth i gyflogaeth yn rhanbarth de-ddwyrain Cymru. Bydd y rhaglen yn targedu’r rhai sydd bellaf o’r farchnad lafur, ac nad ydynt yn derbyn cymorth gan raglenni neu fentrau eraill, gan ganolbwyntio ar y rhai hynny nad ydynt yn byw mewn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf/Cymunedau am Waith.

Model Cyflawni

Mae Siwrne i Waith yn cynnig:

 • Pecyn cymorth cynhwysfawr i’r rhai hynny sydd bellaf o’r farchnad lafur
 • Cymorth i nodi rhwystrau ac asesu anghenion
 • Mynediad at ystod o gymwysterau
 • Cymorth cyflogaeth gan gynnwys ysgrifennu CV, sgiliau cyfweld, cyngor ar yrfaoedd a chwilio am swydd
 • Cyfleoedd i gael profiad gwaith drwy leoliadau a gwirfoddoli
 • Olrhain y pellter a deithiwyd a’r cynnydd tuag at ganlyniadau gweithredol

Cwmpas daearyddol

Mae’r prosiect yn gweithredu mewn ardaloedd nad ydynt yn rhan o Gymunedau yn Gyntaf yng Nghaerdydd, Casnewydd a Sir Fynwy

Meini prawf cymhwyster hanfodol

 • Yn economaidd anweithgar neu’n ddi-waith ers amser hir
 • Yn 25 oed neu’n hŷn
 • Yn byw y tu allan i ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf

Targedau penodol

Economaidd anweithgar

 • Ennill cyflogaeth neu hunangyflogaeth
 • Ymgymryd â gweithgareddau chwilio am swydd
 • Ennill cymhwyster neu dystysgrif sy’n berthnasol i waith
 • Cwblhau lleoliad profiad gwaith neu gyfle gwirfoddoli

Di-waith ers amser hir

 • Ennill cyflogaeth neu hunangyflogaeth
 • Ennill cymhwyster neu dystysgrif sy’n berthnasol i waith
 • Cwblhau lleoliad profiad gwaith neu gyfle gwirfoddoli

Manylion cyswllt

Enw: Huw Wilkinson
E-bost: huw.wilkinson@newport.gov.uk
Rhif ffôn: 01633 235408
Cyfeiriad: Plasty Llys Malpas, Malpas, Casnewydd, NP20 6AD.