Taflen ffeithiau prosiect

Taflen ffeithiau prosiect

Cliciwch lun i lawrlwytho PDF

Astudiaethau Achos

Bydd Astudiaethau Achos ar gael ar wefan GO Wales yn fuan.

GO Wales (Cyflawni drwy brofiad gwaith)

Disgrifiad o’r prosiect

Mae’r rhaglen wedi’i thargedu at fyfyrwyr ar gyrsiau Addysg Uwch yng Nghymru sydd wedi wynebu rhwystrau i gael Addysg Uwch neu brofiad gwaith ac sydd yn y perygl mwyaf o fod yn bobl nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na chyflogaeth (NEET), pan fyddant yn gadael Addysg Uwch. Nod y rhaglen yw cynyddu cyflogadwyedd y myfyrwyr drwy brofiad gwaith pwrpasol gyda chyflogwyr a thrwy gymorth cyflogadwyedd. Darperir y rhaglen gan brifysgolion Cymru a’i rheoli gan CCAUC.

Mae cynghorwyr yn cefnogi cyfranogwyr dros gyfnod o amser i nodi a diwallu eu hanghenion o ran cyflogadwyedd, gan weithio gyda chyflogwyr i greu profiad gwaith hyblyg a teilwredig i’r cyfranogwyr. Mae’r cynghorwyr yn helpu’r cyfranogwyr i baratoi ar gyfer eu profiad gwaith, dysgu oddi wrtho a phenderfynu ar eu camau nesaf i gynyddu eu posibiliadau o gael cyflogaeth ar ôl iddyn nhw adael Addysg Uwch.

Cwmpas daearyddol

Mae’r prosiect yn gweithio ym mhob ardal awdurdod lleol ledled Cymru.

Meini prawf cymhwyster hanfodol

 • O dan 25 oed ar adeg dechrau ar y rhaglen
 • Bod mewn addysg amser llawn, astudio ar gwrs Addysg Uwch yng Nghymru

ac un neu fwy o’r canlynol:

 • O gefndir Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig
 • Bod ag anabledd oherwydd cyflwr iechyd sy’n cyfyngu ar y gallu i weithio
 • Bod â chyfrifoldebau gofal neu ofal plant
 • Yn gadael gofal neu wedi ymddieithrio oddi wrth eu teuluoedd
 • Dod o ardal â lefelau isel o bobl sydd mewn Addysg Uwch

Targedau penodol

 • Cyfranogwyr sydd wedi eu derbyn ar y rhaglen
 • Cyfranogwyr ag anabledd a/neu gyflwr iechyd sy’n cyfyngu ar eu gallu i weithio
 • Cyfranogwyr o gefndir Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig
 • Cyfranogwyr â chyfrifoldebau gofal
 • Cyfranogwyr sydd wedi bod yn derbyn gofal neu wedi ymddieithrio oddi wrth eu teuluoedd
 • Cyfranogwyr o ardaloedd â lefelau isel o bobl mewn Addysg Uwch
 • Cyfranogwyr sy’n gwneud profiad gwaith
 • Cyfranogwyr sydd mewn perygl is o fod yn NEET

Manylion cyswllt

Enw: Emma Mock
E-bost: Emma.mock@hefcw.ac.uk
Rhif ffôn: 029 2085 9742
Cyfeiriad: Tŷ Afon, Heol Bedwas, Bedwas, Caerffili, CF83 8WT
Gwefan: Website

Manylion ychwanegol

Ardal ddarpariaeth yr awdurdodau lleol ac e-bost cyswllt

Prifysgol Aberystwyth: gowales@aber.ac.uk
Prifysgol Bangor: gowales@bangor.ac.uk
Prifysgol Metropolitan Caerdydd: gowales@cardiffmet.ac.uk
Prifysgol Caerdydd: gowales@cardiff.ac.uk
Y Brifysgol Agored yng Nghymru: gowales@open.ac.uk
Prifysgol Abertawe: gowales@swansea.ac.uk
Prifysgol De Cymru: gowales@southwales.ac.uk
Prifysgol Cymru, Y Drindod Dewi Sant: gowales@uwtsd.ac.uk
Prifysgol Glyndŵr Wrecsam: gowales@glyndwr.ac.uk

Cynnydd

Y cynnydd hyd at ddiwedd Medi 2019

 

 

 

Gorllewin Cymru a’r Cymoedd

Dwyrain Cymru

Cyflawnwyd diwedd Medi 2019 Targed ar gyfer Ionawr 2022 Cyflawnwyd diwedd Medi 2019 Targed ar gyfer Ionawr 2022
Cyfranogwyr wedi’u derbyn 765 1,380 410 775
Cyfranogwyr yn ymgymryd â phrofiad gwaith 515 1,175 295 665
Cyfranogwyr â llai o risg o beidio â bod mewn addysg, gwaith neu hyfforddiant (NEET) 375 1,115 235 630