Taflen ffeithiau prosiect

Taflen ffeithiau prosiect

Cliciwch lun i lawrlwytho PDF

Ysbrydoli i Gyflawni (Gorllewin Cymru a’r Cymoedd)

Disgrifiad o’r prosiect

Cynlluniwyd Ysbrydoli i Gyflawni i nodi a mynd i’r afael ag anghenion y rhai hynny sydd mewn perygl o ddatgysylltu o’u llwybr addysgiadol. Bydd staff y prosiect yn cynnig cymorth sydd wedi ei deilwra i gyfranogwyr, gan eu galluogi i aros neu ail-ymuno â’r ddarpariaeth addysg brif ffrwd neu fodelau cwricwlwm amgen.

Cwmpas daearyddol

Gweithredir y prosiect yn awdurdodau lleol canlynol yn Ne-ddwyrain Cymru: Pen-y-bont ar Ogwr, Blaenau Gwent, Caerffili, Merthyr Tudful, Torfaen a Rhondda Cynon Taf.

Meini prawf cymhwyster hanfodol

Pobl ifanc (11 i 24 oed) a dynodwyd gan system Nodi’n Gynnar yr awdurdodau yn rhai a allai fod yn agored i beidio â bod mewn Addysg, Gwaith na Hyfforddiant (NEET) ar ôl iddyn nhw adael eu darpariaeth addysg briodol.

Targedau penodol

  • Cyfranogwyr sydd mewn perygl o fod yn NEET (11 i 24 oed) yn ennill cymwysterau ar ôl gadael.
  • Cyfranogwyr sydd mewn perygl o fod yn NEET (11 i 24 oed) mewn addysg neu hyfforddiant ar ôl gadael.
  • Cyfranogwyr sydd mewn perygl o fod yn NEET (11 i 24 oed) gyda llai o berygl o fod yn NEET ar ôl gadael

Manylion cyswllt

Enw: Martyn Jeffries (Rheolwr Rhanbarthol)
E-bost: Martyn.jeffries@blaenau-gwent.gov.uk
Rhif ffôn: 01495 355806
Cyfeiriad: BCGBC, Canolfan Dinesig, Glynebwy, NP23 6XB
Gwefan: Website
Facebook: Facebook
Twitter: Twitter

Manylion ychwanegol

YouTube Dolen
Pinterest Dolen