Taflen ffeithiau prosiect

Taflen ffeithiau prosiect

Cliciwch lun i lawrlwytho PDF

Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth (PaCE)

Disgrifiad o’r prosiect

Gall PaCE helpu i wella dyfodol rhieni sy’n economaidd anweithgar pan mai’r prif rwystr iddyn nhw yw gofal plant, trwy eu helpu i baratoi ar gyfer cyfleoedd cyflogaeth a’u derbyn. Bydd rhieni yn derbyn cymorth unigol trwy’r Cynghorwr Cyflogaeth i Rieni yn y gymuned, a fydd yn eu helpu i wella eu sgiliau, mynd i’r afael â hunan-barch isel/diffyg hyder ac yn arwain rhieni/gofalwyr yn agosach at gyflogaeth gynaliadwy.

Bydd PaCE yn talu costau gofal plant tra bod y rhieni yn dilyn hyfforddiant, yn gwneud profiad gwaith neu’n gwirfoddoli ac yn ennill y sgiliau y mae eu hangen arnynt i gael swydd.

Mae’r prosiect yn cynnig:

  • Cefnogaeth unigol mewn lleoliadau sy’n addas i deuluoedd, gan eu helpu i chwilio am gyfleoedd hyfforddi neu swyddi
  • Cymorth gyda chyfrifiadau ‘Gwell eich byd’
  • Cyngor ac arweiniad hunangyflogaeth
  • Cymorth â chostau gofal plant cyn cyflogaeth
  • Cyngor ar ddarpariaethau a chostau gofal plant sydd wedi eu cofrestru’n lleol

Cwmpas daearyddol

Gweithredir y prosiect ym mhob ardal ledled Cymru sydd heb Gymunedau yn Gyntaf.

Meini prawf cymhwyster hanfodol

  • Rhieni 25 oed ac yn hŷn sy’n economaidd anweithgar
  • Rhieni Ifanc (16-24 oed) nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth neu Hyfforddiant (NEET)

Manylion cyswllt

E-bost: PaCE@wales.gsi.gov.uk
Rhif ffôn: 0300 0604400
Cyfeiriad: Llywodraeth Cymru, Tîm PaCE, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NQ
Gwefan: Website

Manylion ychwanegol

Ardal ddarpariaeth yr awdurdodau lleol ac enw cyswllt

Pen-y-bont a Rhondda Cynon Taf – Laurie Hayward
Caerdydd, Caerffili, Casnewydd, Sir Fynwy, Torfaen, Bro Morgannwg – I’w gadarnhau