Taflen ffeithiau prosiect

Taflen ffeithiau prosiect

Cliciwch lun i lawrlwytho PDF

SMARTCymru

Disgrifiad o’r prosiect

Mae SMARTCymru yn rhan o gyfres o raglenni integredig a ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) sy’n darparu cymorth i fusnesau a sefydliadau ymchwil yng Nghymru er mwyn masnacheiddio cynnyrch, prosesau a gwasanaethau newydd a ddatblygwyd drwy brosesau ymchwil, datblygu ac arloesi.

Prif nod SMARTCymru yw buddsoddi ar y cyd mewn Ymchwil, Datblygu ac Arloesi er mwyn cael twf cynaliadwy.

Mae SMARTCymru yn cynnig cymorth ariannol i fusnesau Cymru er mwyn bod o gymorth iddynt ddatblygu, gweithredu a masnacheiddio cynhyrchion, prosesau a gwasanaethau newydd.

Bydd y rhaglen yn cyfrannu at fuddsoddiadau mewn prosiectau i helpu i greu a datblygu capasiti a galluedd busnesau Cymru i arloesi ymhellach.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i: https://businesswales.gov.wales/expertisewales/smartcymru

 

Model Cyflawni

Cyflawnir SMARTCymru gan dîm â llawer o brofiad diwydiannol ym maes Ymchwil, Datblygu ac Arloesi.

Mae arbenigwyr arloesi SMARTInnovation yn allweddol ar gyfer cyflawni’r gweithrediad, gan eu bod yn gweithio’n agos gyda busnesau yn ystod y cam cwmpasu a hyd at gyflwyniad y cais.

Mae gan ein tîm Arfarnu amrywiaeth o brofiad ac arbenigedd sy’n caniatáu iddynt benderfynu ar y cymorth all fod ar gael.

Mae timau Monitro ac Ôl-gwblhau yn sicrhau bod y cynnydd a’r effaith o’r prosiectau yn cael eu cofnodi.

Cwmpas daearyddol

Bydd y prosiect o fudd i bob ardal awdurdod lleol yng Nghymru.

Meini prawf cymhwyster hanfodol

Mae’n rhaid i gwmnïau fod wedi eu lleoli yng Nghymru.

Asesir prosiectau yn erbyn meini prawf dethol i fesur cynaliadwyedd y prosiect o ran arloesi technolegol a gwerth am arian i’r trethdalwyr. Cynigir cyllid ar ddisgresiwn Llywodraeth Cymru.

Mae’r cymorth wedi’i anelu’n bennaf at fusnesau bach a chanolig (BBaChau).

Targedau penodol

Allbynnau

  • Nifer y mentrau sy’n cael grantiau – 630
  • Nifer y mentrau a gefnogir i gyflwyno cynhyrchion newydd i’r farchnad – 74
  • Nifer y mentrau a gefnogir i gyflwyno cynhyrchion newydd i’r cwmni – 139
  • Cynnydd mewn cyflogaeth yn y cwmnïau a gefnogir – 155
  • Nifer y patentau cofrestredig ar gyfer cynhyrchion – 45
  • Buddsoddi preifat sy’n cyfateb i gymorth cyhoeddus mewn prosiectau Arloesi, Ymchwil a Datblygu – 36,078,200

Manylion cyswllt

Enw: Steven Parkes/Jenny Littlewood
E-bost: smartcymru@gov.wales
Rhif ffôn: 0300 025 0243
Cyfeiriad: Swyddfeydd llywodraeth Cymru, Tŷ Ladywell, Stryd y Parc, Y Drenewydd, Powys, SY16 1JB
Gwefan: Website
Twitter: Twitter

Cynnydd

Cynnydd hyd at ddiwedd mis Mehefin 2017

Mae’r rhaglen bresennol wedi cefnogi 250 o fusnesau erbyn hyn ac mae wedi dyfarnu dros £8 miliwn o grantiau.