Newyddion prosiectau B1 ESF: AIF – astudiaeth achos

Meh 30, 2022

Cafodd Phoebe gymorth gyda llu o sgiliau. Fe’i cyflwynwyd yn araf i gyfarfodydd tîm gan ein bod yn gwybod bod ei hunanhyder yn broblem. Cafodd gymorth gyda sgiliau technoleg, sgiliau cymdeithasol, sgiliau cyfweld, a chafodd amser i fynychu cyfarfodydd gyda’r heddlu a DART (sefydliad cam-drin domestig) i ymdrin â’i phrofiadau cam-drin domestig. Rhoddwyd cymorth un i un i Phoebe cyn cael ei chyflwyno i amgylchedd tîm a’i helpodd i oresgyn ei swildod.

Hefyd, cafodd gymorth gan CAMT gyda materion tai a cheisiadau DAF ac unrhyw gymorth arall oedd ei angen arni er mwyn gwella ei hamgylchiadau.

Er gwaethaf cyfyngiadau Covid-19, anogwyd Phoebe i fynychu cymaint o gyfarfodydd â phosibl er mwyn iddi deimlo bod ganddi gwmni a chefnogaeth bob amser a’i helpu i deimlo’n ddiogel.

Ffynnodd Phoebe dros ei chyfnod o 20 wythnos ar y prosiect AIF. Roedd yn wych ei gweld yn magu hyder a hunangred. Daeth yn aelod dilys o’r tîm Cynhwysiant Gweithredol a gwnaeth gyfraniadau dilys mewn cyfarfodydd ac yn y clwb sgiliau swyddi.

Daeth Phoebe yn gymwys yn yr holl ddyletswyddau a ddisgwylir gan yr aelod cynhwysiant gweithredol, a llwyddodd i serennu yn ei swydd oherwydd bod ganddi brofiadau bywyd anodd a roddodd ar waith. Datblygodd personoliaeth Phoebe hefyd, daeth yn fenyw ifanc wybodus llawn hiwmor a oedd yn aelod dilys a phoblogaidd o’r tîm.

Mae ei sgiliau technoleg, ei gwaith ysgrifenedig, ei gramadeg a’i sillafu wedi gwella ac roedd hi’n gwbl hyderus yn gwneud galwadau ffôn i gleientiaid ac yn sgwrsio â rheolwyr a sefydliadau allanol.

Aeth Phoebe ymlaen i gyflawni ei breuddwyd.

Llwyddodd i sicrhau’r hyn mae’n ei alw’n ‘swydd ei breuddwydion’ fel gweithiwr Cymorth Ieuenctid a Chymunedol.

Mae’n darparu gwasanaethau gwaith cymdeithasol a chymorth cymunedol i bobl ifanc sy’n agored i niwed, ac wrth ei bodd yn gwneud hynny.

Erbyn hyn mae ganddi ei chartref ei hun ac mae’n teimlo ei bod, drwy’r prosiect, wedi ‘newid ei bywyd’. Hoffai ddiolch o galon i’r prosiect am roi cyfle iddi newid ei byd pan na fyddai neb arall yn gwneud hynny.

Mae CAMT yn falch iawn o Phoebe ac yn cadw mewn cysylltiad rheolaidd â hi i gael ei hanes diweddaraf.

Darganfod mwy am y Gronfa Cynhwysiant Gweithredol

 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,