Taflen ffeithiau prosiect

Taflen ffeithiau prosiect

Cliciwch lun i lawrlwytho PDF

Astudiaethau Achos

Astudiaeth Achos 1

Astudiaeth Achos 1

Astudiaeth Achos 3

Astudiaeth Achos 4

Sgiliau@Gweithle

Disgrifiad o’r prosiect

Mae prosiect Sgiliau@Gweithle yn ceisio cynyddu lefelau sgiliau, gan gynnwys sgiliau sy’n berthnasol i waith y rhai yn y gweithlu heb unrhyw sgiliau neu â sgiliau isel.

Nod y prosiect yw cynyddu perchenogaeth sgiliau trosglwyddadwy generig ar bob lefel o Lefel Mynediad 1 Fframwaith Credydau a Chymwysterau Cymru (FfCChC) hyd at Lefel 2 FfCChC ledled gweithlu rhanbarth Dwyrain Cymru trwy ddarpariaeth yn y gymuned, ac o ganlyniad i hyn yn gwella’r cyfleoedd i weithwyr sydd â sgiliau isel ar hyn o bryd i gynnal cyflogaeth a chynyddu enillion posibl.

Bydd darpariaeth yn y gymuned yn canolbwyntio ar gefnogi dysgwyr anfoddog i ymgysylltu â chyfleoedd dysgu hyblyg y tu allan i’r gweithle, a bydd yn cynnig darpariaeth amrywiol gan gynnwys llythrennedd, rhifedd, TGCh a sgiliau trosglwyddadwy generig eraill, gan arwain at gymhwyster cymwys o Lefel Mynediad 1 FfCChC hyd at Lefel 2 FfCChC. Bydd meithrin sgiliau llythrennedd a rhifedd sylfaenol yn faes allweddol i wella symudedd y gweithlu a chyflogaeth gynaliadwy.

Cwmpas daearyddol

  • Caerdydd
  • Sir Fynwy
  • Casnewydd

Meini prawf cymhwyster hanfodol

I fod yn gymwys ar gyfer Sgiliau@Gweithle mae’n rhaid i gyfranogwyr:

  • Fod â’r hawl i weithio/byw yn y DU
  • Fod yn 16 oed neu’n hŷn.
  • Fod yn gyflogedig/yn hunangyflogedig

Fod heb sgiliau neu â sgiliau isel.

Targedau penodol

  1. Pobl gyflogedig, gan gynnwys cyfranogwyr hunangyflogedig heb unrhyw gymwysterau ffurfiol yn ennill cymhwyster mewn sgiliau hanfodol neu dechnegol neu benodol i’r swydd wrth adael.
  2. Pobl gyflogedig, gan gynnwys cyfranogwyr hunangyflogedig â chymhwyster Lefel 2 FfCChC neu uwch yn ennill cymhwyster sgiliau hanfodol neu dechnegol neu benodol i’r gwaith ar Lefel 2 FfCChC wrth adael.

Manylion cyswllt

Enw: Huw Wilkinson
E-bost: huw.wilkinson@newport.gov.uk
Rhif ffôn: 01633235408
Gwefan: Website

Cynnydd

Ystadegau Caerdydd, 2021

Ystadegau Sir Fynwy 2021

Cynnig Cymorth Sir Fynwy