20Twenty (Arwain Twf Busnes Dwyrain Cymru)

Nod y Rhaglen Arwain Twf Busnes 20Twenty yw helpu sefydliadau uchelgeisiol yn Nwyrain Cymru i gyflawni twf cynaliadwy, trwy ddarparu’r sgiliau angenrheidiol i reolwyr, arweinwyr a pherchnogion gyflawni gwell effeithlonrwydd, […]

Darllen mwy >


Academi Deunyddiau a Gweithgynhyrchu (M2A)

Mae Academi Deunyddiau a Gweithgynhyrchu (M2A) yn fenter gan Brifysgol Abertawe sy’n cynnig ymchwil ôl-raddedig o dan arweiniad diwydiant ym maes deunyddiau a gweithgynhyrchu. Ariennir y fenter yn llawn gan […]

Darllen mwy >


Agile Nation 2

Nod Cenedl Hyblyg 2 yw hyrwyddo cydraddoldeb rhwng y rhywiau, datblygu gyrfa a gwella sefyllfa menywod yn y gweithlu ar draws pob naw sector blaenoriaeth yng Nghymru â dau sector […]

Darllen mwy >


Arwain Twf Busnesau WWV (ION Leadership)

Cynlluniwyd Rhaglen Arweinyddiaeth ION i ddatblygu ac ymestyn sgiliau arwain perchnogion, rheolwyr a phobl sy’n gwneud penderfyniadau allweddol mewn busnesau o unrhyw faint. Mae’r cwrs a ddarperir gan arbenigwyr busnes, […]

Darllen mwy >


BioArloesedd Cymru

Rhaglen hyfforddi lefel uchel sydd wedi’i hanelu at y sectorau bwyd-amaeth a biotechnoleg. Caiff hyfforddiant ei ddarparu ar-lein ynghyd â gweithdai dewisol lle bo hynny’n briodol. Gellir ymgymryd â’r cyrsiau […]

Darllen mwy >


Gradd Meistr mewn Arloesedd Rhyngwladol

Wedi’i arwain gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant, mae’r Radd Meistr mewn Arloesedd Rhyngwladol yn rhoi cymwysterau lefel uwch i gyflogeion o fewn diwydiant Cymru, yn enwedig o fewn […]

Darllen mwy >


KESS 2 (Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth 2)

Mae’r Ysgoloriaethau Sgiliau Economi Gwybodaeth (KESS 2) yn brif raglen Gydgyfeirio Ewropeaidd dan arweiniad Prifysgol Bangor ar ran sector addysg uwch Cymru. Mae KESS 2 yn cynnig prosiectau ymchwil cydweithredol […]

Darllen mwy >


METaL 2

Mae METaL yn brosiect unigryw a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop yr UE, trwy Lywodraeth Cymru. Ein nod yw mynd i’r afael â phrinder sgiliau ym maes deunyddiau a gweithgynhyrchu […]

Darllen mwy >


Prentisiaethau

Mae prentisiaethau yng Nghymru yn ffordd o ennill cyflog a gweithio ochr yn ochr â staff profiadol er mwyn dysgu’r sgiliau penodol ar gyfer y gwaith hwnnw. Bydd y prentis […]

Darllen mwy >


Rhaglen Graddedigion Gwasanaethau Ariannol Cymru

Mae’r gweithrediad hwn yn fenter datblygu graddedigion ar y cyd sy’n cyfuno datblygiad galwedigaethol ac astudiaeth academaidd, a arweinir gan Fforwm Canolfan Gyswllt Cymru ac a ddarperir gan sefydliadau gwasanaethau […]

Darllen mwy >


Sgiliau Gwaith i Oedolion II

Mae Sgiliau Gwaith i Oedolion yn brosiect rhanbarthol sy’n cefnogi pobl gyflogedig heb gymwysterau ffurfiol neu lefelau isel yn unig, ledled siroedd Blaenau Gwent, Caerffili, Merthyr Tudful a Thorfaen. Nod […]

Darllen mwy >


Uwchsgilio@Waith

Mae Uwchsgilio@Waith yn weithrediad a ariennir ac a gefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru. Fe’i cynlluniwyd i wella sgiliau a chynyddu cynhyrchiant yn y gweithle, gan gynnig cyfleoedd […]

Darllen mwy >